Status

  • Concept Versie: 18 Maart 2020
  • Bijgewerkt: 18 April 2020
  • Bijgewerkt: 30 April 2020
  • Publicatie: 3 Mei 2020
Over de auteur

Vincent Faesen is werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit zij functie is hij eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling, implementatie, educatie, certificering en beheer van de BOEI systematiek. Vanuit deze rol is hij eindverantwoordelijke voor het RVB-BOEI (voorheen Rgd-BOEI) handboeken. Tevens neemt hij namens het Rijksvastgoedbedrijf deel aan diverse norm commissies en Asset (Vastgoed en Infra) gerelateerde platformen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is onlangs akkoord gegaan met het doorvoeren van een aantal substantiële aanpassingen in het handboek RVBBOEI – deel 2a Bouwkunde.

Eén van deze aanpassingen is het doorvoeren van een basismodel van de beslisboom ter bepaling van het soort gebrek. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een groep experts ertoe is gekomen om deze beslisboom te ontwikkelen.

Author: Vincent Faesen en Natasha Hanoeman

1. Hoe begon het? 

Begin 2019 heeft het dagelijks bestuur van de NEN 2767 aan enkele van haar expertgroepen de volgende vragen gesteld:

‘Ontwikkel een dataset in de vastgestelde structuur ter verbetering van:

  1. De NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Deel 2: Gebrekenlijsten.
  2. De NPR 4768 – dataset voor de gebouwde omgeving.

Elke expertgroep heeft deze vraag vanuit haar eigen expertise bekeken.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) participeerde in Expertteam 5 (ET-5) die dit verzoek vanuit de expertise ‘gebouw en infra gebonden installaties’ heeft bekeken. Al tijdens de eerste bijeenkomt van ET-5 kwamen de experts tot een eerste analyse van de NEN 2767 deel 2. Men vroeg zich als ET-5 af hoe de opstellers van de NEN 2767 – deel 2 in 2007-2008 (11-12 jaar geleden!) tot dit resultaat zijn gekomen. ET-5 was met name geïnteresseerd in de logica van de opzet alsook de consistentie waarmee de classificatie van gebreken had plaatsgevonden. Per slot van rekening behoort NEN 2767 – deel 2 gebaseerd te zijn op de methodiek zoals beschreven in NEN 2767 – deel 1.

 

Asset Management Systems: See The Line of Sight-Deepening the subject

2. Terug naar de basis

Voordat ET-5 überhaupt aan de slag kon gaan moest eerst antwoord worden verkregen op de vragen over logica en consistentie. Hiervoor heeft ET-5 getracht in contact te komen met oudgedienden die deel 2 destijds hebben opgesteld. Het achterhalen van deze namen was erg moeilijk, daar niet alle namen meer bekend zijn. Verder waren niet alle oudgedienden bereid om hierover met ons te praten. Zij die hier wel voor open stonden konden helaas geen antwoord geven op onze vragen. Hieruit trok ET-5, misschien wel door gebrek aan informatie, de conclusie dat er destijds geen bewaking heeft plaatsgevonden van de consistentie en dat men er destijds misschien van uit is gegaan dat de brede praktijkkennis van de opstellers van de NEN 2767 – deel 2 voldeed.

De opdracht kreeg hierdoor een andere wending en ET-5 vroeg zich af hoe men het gewenste advies logisch qua opzet alsook consistent kon laten zijn. De experts moesten dus eerst terug naar de NEN 2767 – deel 1 om hierin te achterhalen hoe men deze consistentie kon behalen.

Men had besloten geheel terug te gaan naar de basis van NEN 2767 – deel 1 hoofdstuk 5 Bepalingsmethode conditie. Basaal kan je hiervoor naar ‘tabel 5 – Matrix resulterende conditiescores’ gaan. In deze tabel staan drietal vragen centraal:

  1. Wat is de ernst van het gebrek?
  2. Wat is de intensiteit van het gebrek?
  3. Wat is de omvangscore van het gebrek?

Zodra deze drie vragen zijn beantwoord heeft men de conditie van het bouw- of installatiedeel op basis van het beschouwde enkelvoudige gebrek bepaald.

3. Terug naar de basis: ‘Ontrafeling van de raamwerken’

Over de wijze waarop je de omvang van een gebrek moet bepalen doet de NEN 2767 geen uitspraak. Wel geeft men in tabel 3 – Indeling omvang aan hoe men na bepaling van de werkelijke omvang de omvangscore kan bepalen. Ook voor bepaling van de intensiteit is uitsluitend tabel 4 – Indeling intensiteit ter beschikking gesteld. Hoe men intensiteit dient te bepalen wordt niet toegelicht. Voor de bepaling van de ernst heeft men tabel 2 – Indeling ernst gegeven maar verwijst men ook naar de NEN 2767 – deel 2 en de normatieve bijlage A – raamwerk gebrekenlijsten (gebrekendataset).

In deel 1 van de norm wordt tevens meegegeven dat bij de bepaling van de conditie van bouw- en installatiedelen die niet in deel 2 zijn opgenomen, de gebrekenlijst dient te voldoen aan het in bijlage A van deel 1 gegeven raamwerk. ET-5 heeft deze laatste verwijzing opgevat als het feit dat deel 2 van de norm dus moet voldoen aan het raamwerk uit de normatieve bijlage A van deel 1, ongeacht welk bouw- of installatiedeel men gebruikt. Anders gezegd, de consistentie van het huidige deel 2 ligt verborgen in het raamwerk van bijlage A van deel 1.

In deel 1 van de norm wordt tevens meegegeven dat bij de bepaling van de conditie van bouw- en installatiedelen die niet in deel 2 zijn opgenomen, de gebrekenlijst dient te voldoen aan het in bijlage A van deel 1 gegeven raamwerk. ET-5 heeft deze laatste verwijzing opgevat als het feit dat deel 2 van de norm dus moet voldoen aan het raamwerk uit de normatieve bijlage A van deel 1, ongeacht welk bouw- of installatiedeel men gebruikt. Anders gezegd, de consistentie van het huidige deel 2 ligt verborgen in het raamwerk van bijlage A van deel 1.

ET-5 heeft hierna bijlage A van deel 1 nader onderzocht en getracht te doorgronden wat dit raamwerk nu exact was. Per slot van rekening bestaat bijlage A uitsluitend uit een tabel A.1 – Raamwerk gebrekenlijsten en een toelichting op soorten gebreken (zie A.2).

 

Asset Management Systems: See The Line of Sight-Deepening the subject

 

Als men op Google zoekt wat de definitie van een raamwerk is, dan kom je tot een volgende algemene definitie: Een raamwerk is een schematisch plan dat verdere uitwerking nodig heeft. Hieruit heeft ET-5 geconcludeerd dat bijlage A een verdere uitwerking nodig heeft om het te kunnen toepassen. Dit kan je op meerdere manieren doen. De norm heeft dit gedaan door deel 2 te ontwikkelen, als zijnde de uitwerking van het raamwerk. Maar dan nog blijft de vraag: hoe moet ik als gebruiker een nieuw bouw- of installatiedeel volgens dit raamwerk uitwerken?

4.  De geboorte van de beslisboom 

Deze vraag was voor ET-5 de motivatie om het raamwerk anders uit te werken; het bepalen van een soort gebrek verloopt via een te ontwikkelen beslisboom. Deze beslisboom dient op een logische wijze het raamwerk en de definities/toelichtingen zoals beschreven in bijlage A te volgen. Verder dient de beslisboom als hulpmiddel om een nieuw bouw- of installatiedeel aan deel 2 van de norm toe te voegen.

Zodra de beslisboom vastgelegd is, zou ET-5 in staat kunnen zijn een advies uit te brengen ter verbetering van de NEN 2767 – deel 2 en voor het opstellen van een dataset voor de NPR 4768.

5.  Reageer & Beslisboom 

 

In een volgende artikel wordt uitgelegd waarom de beslisboom op logische wijze het raamwerk in beeld brengt.

 

Discuss or give your opinionFollow on FacebookFollow on Twitter

 

Verwante Artikelen

 

 

 

Tags: , , , ,