De conditiemeting NEN 2767 (2013 versie) is een bepalingsmethode van zichtbare gebreken of symptomen van gebreken waarmee de technische conditie van bouw,-en installatiedelen vastgesteld kan worden. Oorspronkelijk is de methode bedoeld om een MJOB op te stellen echter kent meerdere toepassingsgebieden.

Een casestudy over de rol en invloed van de conditiemeting NEN 2767 (2013 versie) op onderhoudscontract(en) binnen de B&U heeft geleid tot het inzicht dat de conditiemeting NEN76 zich niet beperkt tot alleen het MJOB. Naast deze traditionele toepassing wordt de conditiemeting veelal toegepast bij aanbestedingen van onderhoudscontracten. Reden voor deze toepassing is dat de conditiemeting een uitspraak doet over het aantal elementen en hun conditie die tot het onderhoudscontract behoren en daarmee mede de aanneemsom bepalen. Daarmee zijn nog niet de financiële risico’s van toekomstige gebreken geïdentificeerd die de aanneemsom kunnen beïnvloeden.

Een oplossing voor deze problematiek kan zijn om het symptoom van het (toekomstige) gebrek vast te stellen tijdens de inspectie. Symptomen van gebreken blijken inzicht te geven in toekomstig falen of toekomstige gebreken. Met name bij de (financiële) risico beheersing van de opdrachtnemer spelen symptomen van gebreken een rol wanneer reparaties en vervangingen onderdeel zijn van de aanneemsom. Het aantonen van een symptoom van een gebrek tijdens de verificatie periode kan er toe leiden dat reparaties en vervangingen verrekenbaar zijn door de opdrachtnemer.

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

Context

De context waarin het conditiemeten, en dus ook het fenomeen symptomen van gebreken, plaatsvindt is gedurende de levensduur van een Asset tijdens de (mogelijk) verschillende levenscycli. Met levensduur wordt bedoeld het moment van behoefte aan een Asset tot en met de sloop van de Asset. Naast factoren als organisatiedoelstellingen en interne en/of externe context van het Assetmanagement wordt het moment vervangen van bouw,-en installatiedelen, de overgang naar een nieuwe levenscycli of sloop mede bepaald door de conditiemeting. Naast invloed op op de aanneemsom, het onderhoud, KPI/ SLA, en het MJOB bepaald de conditiemeting mede de cycliovergangen. Het is daarbij van belang dat de conditiemeting onderdeel is van de context (het Assetmanagement gedurende de levensduur) en als zodanig normatief gedefinieerd.

Een oplossing hiervoor kan zijn dat de NEN 2767 onderdeel wordt van de NEN – ISO 55000 (Assetmanagement – overzicht, principes en terminologie) als onderdeel van de definitie “Monitoren”. Eenvoudiger is om de vanuit de NEN2767 normatief te verwijzen naar de NEN-ISO 55000. In dat geval worden conditie/conditiemeting en onderwerpen als processen, risico, auditeren, Assetmanagement, SAMP, etc. consistent en normatief met elkaar verbonden gedurende de levensduur.

 

Levensduur & levenscycli

In onderstaande figuur zijn de levensduren van bouw,-en installatiedelen en hun conditie afgezet tegen de levensduur van een Asset. De levensduur is verdeeld  verschillende soorten levenscycli. In deze figuur zijn de twee belangrijkste levenscycli weergegeven,nl: het moment dat de Asset gerenoveerd wordt met functie behoud of het moment dat de Asset een geheel nieuwe functie krijgt (Redevelopment).

 

Klik om te vergroten

De gestippelde lijnen geven de bouw,-en installatiedelen weer met hun verschillen in levensduur. Deze levensduren kunnen relatief kort zijn of tot de sloop van de Asset hun prestatie leveren. Zo kunnen er bouw,-en installatiedelen zijn met een levensduur die hun functie en prestatie leveren tot de sloop van de Asset. Denk hierbij aan bouwkundige constructiedelen of funderingen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonweringen of luchtfilters die een beduidend kortere levensduur hebben.

Relatie onderhoudscontracten en levensduur Asset

Beschouwd over de gehele levensduur en de verschillende soortenlevenscycli bestaat de Asset uit een diversiteit van bouw,-en installatiedelen met verschillende levensduren. Gedurende de levensduur van een Asset wordt het functioneren en de prestatie van deze bouw,-en installatiedelen gewaarborgd door onderhoudscontracten in het verlengde van de organisatiedoelstellingen en het Strategisch AssetManagement Plan (SAMP). Deze onderhoudscontracten kenmerken zich door inspanningscontracten, resultaat,-of prestatiecontracten. Doel van deze onderhoudscontracten is het bewerkstelligen van een balans tussen bijvoorbeeld risico, kosten, functioneren en de prestatie van bouw,-en installatiedelen door de juiste onderhoudsactiviteiten die daarvoor nodig zijn vast te stellen. Conditie en conditiemeten is een vast gegeven gedurende de levensduur en levenscycli die de basis vormen voor aanneemsom, KPI en SLA, onderhoudsactiveiten, MJOB en dergelijke.

Typerend is de relatief korte looptijd (of tijdsduur) van het onderhoudscontract ten opzichte van de levensduur van een Asset. In het geval dat een levenscycli 50 jaar is en de duur van een onderhoudsovereenkomst die over het algemeen 5 jaar is betekent dit er binnen een levenscycli 10 verschillende onderhoudscontracten, onderhoudsleveranciers en benaderingen van het onderhoud zijn geweest. Het periodiek opnieuw afsluiten van onderhoudscontracten kan de innovatie bevorderen en leiden tot nieuwe inzichten. Echter kan dit ook leiden tot herhaling van activiteiten die gedurende de levensduur niet zullen veranderen tenzij de omstandigheden wijzigen.

Om dat te voorkomen is het van belang dat de context (het Assetmanagement gedurende de levensduur) en de toegepaste bepalingsmethoden consistent zijn door normatieve verwijzingen.

 

Conditiemeten normatief onderdeel van de context

Uit de casestudy is gebleken dat de context waarbinnen de NEN 2767 een rol heeft wordt geduid als activiteiten binnen “het vastgoed, onroerend goed of gebouwen”. Deze duiding is beperkt, heeft geen demarcatie en is geen normatieve verwijzing naar onderwerpen en bepalingsmethoden van bijvoorbeeld risico, het onderhoud of de te leveren prestaties van bouw, -en installatiedelen. Om de gewenste balans tussen deze onderwerpen te waarborgen is het van belang dat bepalingsmethoden van deze onderwerpen consistent worden toegepast gedurende de levensduur en levenscycli door opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Oplossingsrichting : Normatieve verwijzing

Een oplossingsrichting kan zijn om de conditie en conditiemeting NEN 2767 te plaatsten binnen de context van de NEN – ISO 55000 Assetmanagement – overzicht, principes en terminologie. Onderstaand een drietal voorbeelden als er een normatieve verwijzing is tussen de NEN 2767 en de NEN-ISO 55000.

  • Als de NEN 2767 normatief onderdeel uitmaakt van de NEN – ISO 55000 zijn onderwerpen als bijvoorbeeld risico, waarde en auditering normatief belegd. Zo wordt wordt er voor het onderwerp risico normatief verwezen naar de NPR-ISO Guide 73:Risicomanagement verklarende woordenlijst die vervolgens normatief verwijst naar de NEN-ISO 31000: Risicomanagement – Principes en richtlijnen en normatief verwijst naar bepalingstechnieken van risico’s zoals vastgelegd in de NEN-ISO/IEC 31010: Riskmanagement and Risk assesment techniques. Hiermee zijn consistent van het onderwerp risico de context, principes, terminologie en bepalingstechnieken gedefinieerd.
  • Het begrip “waarde” wordt in de NEN – ISO 55000 gedefinieerd en is het uitgangspunt voor het Assetmanagement gedurende de levensdiir
  • Voor het auditeren wordt er verwezen naar de NEN – ISO 19011: Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen.

 

Aanbeveling

Een aanbeveling is om binnen de norm meer aandacht te schenken aan context waarop conditie en conditiemeting invloed heeft. Dit kan relatief eenvoudig door vanuit de NEN 2767 normatief te verwijzen naar de NEN – ISO 55000 en deze  als context duiding te hanteren. Consistentie in bepalingsmethoden gedurende levensduur kan een positieve bijdrage leveren in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de aanneemsom of de werkzaamheid van onderhoudscontracten ten goede komen.

 

Klik hier voor het bron artikel

 

Pulse Publicatie Facebook Publicatie 

 

Tags: , , , , , ,