….HU feliciteert geslaagden Cohort 3 afronden Leergang IKO – Assetmanagement & Maintenance…..

 

Het onderzoek heeft vijf vooraf gedefinieerde onderzoekresultaten. Het vijfde onderzoeksresultaat omvat het ontsluiten van verworven kennis. Het ontsluiten van kennis kan door bijvoorbeeld inzichten te delen via de social media of publicaties gedurende het onderzoek. Een andere manier om invulling te geven aan dit onderzoeksresultaat is de verworven kennis en inzichten gestructureerd over te dragen aan de hand van leerlijn(en). Nog tijdens het onderzoek vindt kennis overdracht plaats in de vorm van bijvoorbeeld de leerlijn AssetManagement & Maintenance.
In deze leerlijn wordt binnen het theoretisch kader van de NEN-ISO 55000 organisatiedoelstellingen gekoppeld aan het kleinste deel  van de Asset om het Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud te kunnen geven. Ingegaan wordt op het maken van een Strategisch Assetmanagementplan van een Asset en het opstellen van de daarbij behorende onderhoudsactiviteiten. Omdat een groot areaal aan aspecten wordt behandeld en getoetst kan positieve afronding leiden tot diverse certificaten, diploma’s en registratie in registers.

 

Medio februari zijn Veolia, KPN N&I, NLDC, Allinq en Facilicom gestart met de leergang IKO-Assetmanagement & Maintenance. Ieder bedrijf had zijn specifieke (leer)doel evenals de individuele deelnemer om zijn kennis van het Assetmanagement & Maintenance Management te verbreden, te verrijken en te toetsen. Gemeenschappelijk hierbij is invulling geven aan de “line of sight” en gezamenlijk bijdragen aan de waardecreatie door het Assetmanagement & Maintenance te optimaliseren van beleid tot onderhoudsactiviteit.  Op woensdag 20 december hebben leerteams hun scriptie verdedigd waarmee de leergang werd afgerond en overgegaan kon worden tot uitreiking van certificaten en diploma’s aan de geslaagden. ….Proficiat….!!

 

Impressie Leergang

Speedgame

Afbeelding 1 van 39

Deelnemende Bedrijven

 

 

 

 

 

 

De context van de leergang

Assetmanagement en TB en O 002
Klik om te vergroten

Om Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud te geven zijn kaders nodig zoals bijvoorbeeld het Assetmanagementplan, organisatiedoelstellingen, het risicoprofiel of Assettype. De vorm waarin het technisch beheer wordt uitgevoerd en de mate van het onderhoud wordt mede bepaald door deze kaders. De leerlijn gaat in op de wijze waarop het beleid wordt gekoppeld aan een onderhoudsactiviteit en hoe dit plaats vindt. Binnen het onderzoek worden deze onderwerpen als het Assetmanagementplan, de organisatiedoelstellingen, het risicoprofiel of Assettype beschouwd als variabelen die bepalend zijn voor het Technisch Beheer en Onderhoud. Door deze variabelen te plaatsen op de scheidslijn waar het Assetmanagementsysteem overgaat in het Assetportfolio kunnen deze variabelen gebruikt worden om het Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud te geven. Aan de hand van deze variabelen wordt het onderhoudscontract gedefinieerd, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd en de onderhoudsactiviteiten bepaald waarbij tijd, geld, risico en prestaties in balans zijn.

 

Line Of Sight

Op het moment dat het Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud is gegeven aan de hand van deze variabelen is het Technisch Beheer en Onderhoud gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen en beweegt het Technisch Beheer en Onderhoud mee met wijzigingen in de organisatiedoelstellingen. Het meebewegen van het onderhoud is noodzakelijk om het Technisch Beheer en Onderhoud continu afgestemd te houden met de organisatiedoelstellingen zodat de juiste onderhoudsactiviteiten plaatsvinden. De NEN-ISO 55000 biedt Het koppelen van organisatiedoelstellingen aan componentenhandvatten om deze koppeling te realiseren en de onderhoudsactiviteiten te bepalen en brengt verdieping aan in onderliggende lagen van
het AssetManagement door het Assetportfolio in te delen zodat het kleinste component zichtbaar wordt en het onderhoud bepaald kan worden in het verlengde van de organisatiedoelstellingen aan de hand van de line of Sight.

 

 

Assetmanagement

Door de NEN-ISO 55000 te integreren in deze methode ontstaat een methode die een uitspraak kan doen over de kwaliteit van het toegepaste onderhoudsconcept binnen het Assetmanagement van een organisatie. Beoogd doel is dat deze oplossingsrichting een uitspraak doet over de gerealiseerde kwaliteit door de opdrachtgever en opdrachtnemer wanneer het Technisch Beheer en Onderhoud is uitbesteed. Om dit toe te kunnen passen is (fundamentele) kennis nodig van het theoretisch kader, de NEN-ISO 55000 reeks, en Technisch Beheer en Onderhoud. De leerlijn AssetManagement & Maintenance voorziet in deze kennis. Gedoceerd wordt de werking en toepassing van de NEN-ISO 55000 reeks, de normen die het aanstuurt, conditiemeting conform de NEN 2767 en Onderhoudsmanagement. Door de student kennis te laten maken met deze onderwerpen krijgt deze inzicht in de samenhang tussen Assetmanagement en Technisch Beheer en Onderhoud. 

 

Gedoceerde vakken

Aan de hand van de normen die de NEN-ISO 55000 reeks aanstuurt wordt het Technisch Beheer en Onderhoud uitgelegd en samen met de studenten verkent hoe een onderhoudsactiviteit wordt gedefinieerd in het verlengde van bijvoorbeeld het Strategisch AssetManagementPlan. Ingegaan wordt op het opstellen van de daarbij behorende onderhoudsactiviteiten, het OnderhoudsManagement, de RAMS factoren, onderhoudscontracten, onderhoudsconcepten als Risk Based Maintenance, het contractmanagement en de beheersing daarvan door Systeemgericht Contractmanagement (SCB). Daarnaast wordt in gegaan op de conditiemeting NEN 2767 voor de B&U en GWW aan de hand van het CROW en als zodanig getoetst zodat, als de student dat wil zich, zich kan certificeren als NEN 2767 inspecteur. Daarnaast wordt ingegaan op het industrieel onderhoud en de daarbij behorende onderhoudsconcepten. 

 

Klik om te vergroten

 

 

Waardering na afrondingen

De IKO-Assetmanagement & Maintenance leergang in zijn huidige opzet doceert Assetmanagement  & Maintenance voor de sectoren B&U, GWW en Industrie met als theoretisch kader de NEN-ISO 55000. Door tussentijds te toetsen de de leergang af te ronden met scriptie kan dit gewaardeerd worden na positieve afronding met :

 1. Post-HBO Certificaat Assetmanagement & Maintenance
 2. Post-HBO Diploma Onderhoud & Management en CIPION Registratie
 3. Onderhoudsdeskundige Vastgoed Sertum Registratie
 4. Gecertificeerd inspecteur NEN 2767

Na evaluatie van de Cohorts 2 & 3 wordt bekeken of door toevoeging van een aantal lessen/modulen de leergang verrijkt kan worden met het uitstroomprofiel Integraal Inspecteur Vastgoed en Integraal Adviseur Vastgoed om integraal een vollediger pakket aan te kunnen bieden binnen één leeromgeving.

Informatie

Wilt uw meer informatie over de leergang IKO-Assetmanagement & Maintenance vul dan onderstaand invulformulier in.

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

   

  Discussieer mee of geef uw mening

   

   

  Verwante Artikelen 

   

  https://maincontract.nl/integrale-kennisoverdracht/

   

   

   

  Tags: , , , , , , ,