English English

 

The native language of the article is Dutch. Please push the English buttun to translate this page

 

Status 

 • Concept Versie : 1 december 2015
 • Bijgewerkt 8 februari 2016
 • Bijgewerkt 23 September 2017

Pagina Inhoud

 

Volgens de NEN-ISO 55000 reeks neemt het Strategisch AssetManagementPlan (SAMP) binnen een organisatie een belangrijke plaats in en omschrijft hoe de Assetmanagementdoelstellingen bereikt kunnen worden. Het is onontbeerlijke informatie voor het technisch beheer en onderhoud en is het kader waarop een onderhoudscontract wordt opgesteld. Het geeft gedocumenteerd informatie over bijvoorbeeld welke technische conditie gehandhaafd moet worden, de organisatiedoelstellingen of wat de primaire processen binnen Asset zijn. Het SAMP omschrijft de wijze waarop de waardecreatie van een
organisatie, of onderdelen van een organisatie, plaatsvindt. Voor het Technisch beheer en Onderhoud vormt het SAMP het kader waarop de onderhoudsconcepten een rol spelen. Bij het bereiken van de Assetmanagementdoelstellingen spelen de variabelen organisatiedoelstellingen, de Assetmanagementplannen, de gedocumenteerde informatie en het Assetmanagementsysteem een dominante rol in de tot totstandkoming van een SAMP. Het SAMP maakt onderdeel uit van de Integrale Kennis Overdracht (Klik Hier) en wordt als zodanig gedoceerd als onderdeel van de NEN-ISO 55000

 

 

Het koppelen van organisatiedoelstellingen aan componenten
Fig. 1 Klik om te vergroten

Het onderzoek verkent het SAMP, wat is een SAMP, wat omvat het en in welke mate vormt het een kader om bijvoorbeeld onderhoudsconcepten als Maincontracting of integrale prestatiecontracten op te kunnen stellen, te implementeren en uiteindelijk te kunnen realiseren. De verkenning heeft zich niet beperkt tot alleen de variabelen waaruit een SAMP bestaat maar zijn alle 39 (negenendertig) Evaluerende VariabelenZie Rekenmethode Assetmanagement Paragraaf 3.2.1 die het Assetmanagement omvatten gebruikt om het SAMP te op te stellen. Dit heeft geleid tot een SAMP op drie abstractie niveau’s voor de drie organisatieniveau’s (Strategisch, Tactisch en Operationeel)

De gekozen onderzoeksaanpak om te komen tot een SAMP is de Delphi onderzoeksmethode. Reden voor deze onderzoeksvorm wordt mede veroorzaakt dat er (nog) geen standaard procedure is om een SAMP op te stellen en hoe deze er uit zou moeten zien binnen de kaders van het onderzoek. De uitkomst heeft geleid tot inzichten wat het kader is van het onderhoudsconcept Maincontracting maar ook hoe het beleid gekoppeld kan worden aan het het kleinste onderdeel van de Asset waarmee uiteindelijk het kader wordt gewaarborgd zoals in figuur 1.

In de komende periode draagt deze SAMP bij aan de tot totstandkoming van een Maincontract bij een participant. In dit bericht een korte beschouwing in de totstandkoming van een SAMP en de eerste inzichten. 

 

 

Het resultaat:  Een SAMP op drie niveau’s

Het resultaat is een SAMP op drie abstractieniveaus. Op het hoogste niveau is de SAMP abstract en beknopt omschreven en is bedoeld voor de gehele organisatie als communicatiemiddel en generiek uitgangspunt. Het duid bijvoorbeeld de interne,-en externe context en de technische kwaliteit die gewaarborgd moet zijn naast welke primair proces zich afspeelt binnen de Asset afspeelt, typerende eigenschappen van de Asset en onderhoudsdoelstellingen.  

Op het tweede niveau is het SAMP fundamenteel omschreven aan de hand van de 39 (negenendertig) variabelen. De variabelen zijn op het tweede abstractieniveau gedefinieerd en gekwantificeerd. Het is een verbreding en verdieping van het abstracte document echter geeft aan de hand van de 39 (negenendertig) variabelen weer waar het de organisatie om draait maar ook wat het kader is tussen het Assetmanagementsysteem en het Assetportfolio. 

Op het derde niveau zijn de 39 (negenendertig) variabelen volledig gedefinieerd en zijn de ongelijke doelen gekwantificeerd. Deze laatste is omvangrijk omdat per variabele verschillende vragen met ieder hun eigen ongelijksoortige doelen inzicht geven in de uitkomst.

 

Beperkte samenvatting SAMP

Het technisch beheer en onderhoud wordt aanbesteed met het concept Maincontracting. Dit betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk en bevoegd is in zijn activiteiten om invulling in het waarborgen van de technisch conditie en de continuïteit van het primaire proces wat in het object plaatsvindt. De kaders en het uitgangspunten hiervan zijn vastgelegd in het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP). Aan de hand van een Delphi onderzoek is het SAMP opgesteld. Aan de Delphi werkten mee financieel en beleidsmatig verantwoordelijken, operationeel verantwoordelijken en contract managers. Feitelijk drie groepen die de eigenaar, uitvoerenden en (interne) klanten vertegenwoordigen 

De uitkomst van het onderzoek is samengevat in een negental onderwerpen. Deze onderwerpen geven op een hoog abstractieniveau het kader en uitgangspunt voor de Maincontractor weer. Zo zijn bijvoorbeeld het technisch conditieniveau voor de levensduur van de Asset vastgelegd, worden organisatie doelstellingen van de opdrachtgever omschreven, de structuur van auditeren en het onderhoud vastgelegd. Wat het SAMP typeert is dat een aantal activiteiten tijdens de verificatie bepalend zijn voor de contract realisatie fase.

Tijdens de verificatie stelt opdrachtnemer vast aan de hand van symptomen van gebreken vast of dat de aanneemsom en het MJOB valide zijn. Daarnaast stelt de opdrachtnemer vast op grond van genormeerde methoden vast wat de kritische en niet-kritische bouw,-en installatie delen zijn. Aan de hand van de risico-inventarisatie worden de preventieve en correctieve onderhoudsactiviteiten vastgesteld en ten uitvoer gebracht. Een kenmerk van deze aanpak is dat de opdrachtnemer inzicht krijgt in de financiële risico’s en daarop kan anticiperen door bouw,-en installatie buiten de aanneemsom te stellen. Gevolg hiervan is dat op transparante wijze KPI’s en SLA’s bijgesteld kunnen worden.

 

Figuur 2 : Het SAMP geeft inzicht in welke levenscyclus de Asset zich bevindt binnen de levensduur van een Asset. (Klik om te vergroten) 

 

De Onderzoeksaanpak :  Delphi

De SAMP is tot stand gekomen aan de hand van de Delphi methode. Het doel van het Delphi-onderzoek is de mening en inzicht van betrokkenen en/of deskundigen over het Assetmanagement op een systematische manier te verzamelen en te verwerken. Het is in feite een interactief communicatieprotocol tussen de onderzoeker en de deelnemers. Op basis van het Delphi Onderzoek ontstaat een gezamenlijke mening zonder dat interactie het proces en de uitkomsten kan beïnvloeden. Het is een gestructureerde vorm van een groepsinterview bij kwalitatief onderzoek. Door verschillende functionarissen met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid vragen en onderwerpen voor te leggen wordt inzicht verkregen wat nu de uitgangspunten zijn en hoe het kader wordt gevormd. 

In de eerste fase wordt individueel of groepsgewijs aan de deelnemers, meestal experts, een vraag voorgelegd met het verzoek daar op te reageren. De onderzoeker vat de reacties samen en trekt daar conclusies uit. Dit verslag legt hij terug aan de deelnemers voor feedback, soms in een groepsdiscussie, soms individueel. In het verslag kan de onderzoeker eventueel nog een aantal verdiepingsvragen meesturen. Dit proces wordt herhaald totdat een bepaalde consensus is bereikt of een helder antwoord is gevonden op de onderzoeksvraag.

 1. Formuleren stellingen en onderwerpen
 2. Stellingen en onderwerpen voorleggen aan deelnemers
 3. Opening van het groepsoverleg met  probleemstelling
 4. Deelnemers formuleren eerste antwoord
 5. Onderzoeker verzamelt antwoorden en vat samen
 6. Samenvatting wordt rondgestuurd
 7. Deelnemers reageren, vullen aan en heroverwegen eerste antwoord.

 

De gevolgde procedure

In onderstaand proces model zijn de gevolgde processtappen weergegeven en bestaat uit 7 processtappen, nl : 

 1. Onderzoeksvragen
 2. Voorleggen
 3. Analyse
 4. Groepsgesprek
 5. Verwerken
 6. Review
 7. Definitief

Van ieder processtap zijn een aantal voorbeelden van de onderwerpen benoemd en hun onderwerpen.

 • Druk op “vorige” of  “volgende” om naar de volgende processtap te gaan of druk rechtstreeks op de betreffende stap.
 • In ieder processtap treft u tabbladen waarin de onderwerpen zijn gegroepeerd.
 • Per tabblad zijn de onderwerpen benoemd met hun vragen en subvragen. Druk op tabbladen om per tabblad te bekijken
 • Rood gekleurde woorden zijn voorzien van een definitie; druk op de rode woorden.
 • Onderstaand procespannel is niet responsive en is het meest optimaal te bekijken met laptop of desktop.
StapStapStapStapStapStapStap

 

Processtap 1 “Onderzoeksvragen”

In een eerste overleg wordt met een functionaris die verantwoordelijk is voor de Asset de onderzoeksvragen samengesteld. Primair doel is dat de onderzoeksvragen inzicht moeten geven in de uitgangspunten voor het op te stellen Maincontract.

Onderstaand zijn in vier aparte tabs de geformuleerde onderzoeksvragen weergegeven. 

1. De Asset 2. SAMP  Asset3. Uitbesteden4. Gunningscriteria
 1. Wat moet de technische conditie zijn van de Asset gedurende levensduur
 2. Moet er leiding zijn door de opdrachtgever op locatie
 

 1. Wie beheert de gedocumenteerde informatie
 2. Moeten de organisatiedoelstellingen in het contract verwerkt zijn
 3. Moeten de Assetmanagementdoelstellingen  in het onderhoudscontract verwerkt zijn
 4. Het assetmanagementplan is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
 5. Het Assetmanagementsysteem is onderdeel van het onderhoudscontract
 

 1. Behoort het vervaningsbudget tot de aanneemsom
 2. Behoren facilitaire en/of technische activiteiten behoren tot de aanneemsom
 3. Wat is de definitie van een onderhoudscontract
 4. Vervangingen om de functionaliteit en de prestaties te waarborgen behoren tot de aanneemsom
 5. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de onderhoudsstrategie
 6. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de onderhoudsmanagement
 7. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de onderhoudsdoelstellingen
 8. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de onderhoudsplannen
 9. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de auditering conform de NEN-19011
 

 1. In welke mate wordt de competentie gewogen  van de opdrachtgever
 2. in welke mate wordt de competentie gewogen van de opdrachtnemer 

 

Figuur 3: Groeimodel Asetmanagement & Maintenance (klik om te vergroten)

 

Processchema (1)drawit-diagram-2

 

Processtap 2 “Voorleggen”

De geformuleerde onderzoeksvragen worden voorgelegd aan de groep functionarissen. Doel is om de vast te stellen óf de onderzoeksvragen valide zijn en een antwoord zijn op het samen te stellen SAMP, wat er wordt aanbesteed en wat worden de gunningscriteria.

Om dat te bepalen en per onderzoeksvraag een AHP analyse waarmee de alternatieven kunnen worden gewogen moeten per onderzoeksvraag de doelen, alternatieven en criteria worden bepaald. In onderstaande overzicht zijn de per onderzoeksvraag de doelen, alternatieven en criteria omschreven.

Onderstaand zijn in vier aparte tabs per hoofdonderwerp de onderwerpen en vragen weergegeven met hun doelen en subdoelen. Druk op het “+” teken om het onderwerp te openen.

1. Algemeen2. Asset3. Assetmngmt.4. AssetmngmtSysteem

1. Audit

systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal, en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria is voldaan

 • OPMERKING 1 bij de term: Een audit kan een interne audit (eerste partij) of een externe audit (tweede of derde partij) zijn, en het kan een gecombineerde of geïntegreerde audit zijn (waarbij twee of meer disciplines worden gecombineerd).
 • OPMERKING 2 bij de term: ‘Auditbewijsmateriaal’ en ‘auditcriteria’ zijn gedefinieerd in ISO 19011.

Vraag 1-1 (3-9)

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de auditering conform de NEN-19011

Alternatieven 1-1 (3-9)

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de audits
 2. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor de audits
 3. Er hoeven geen audits uitgevoerd te worden

Criteria 1-1 (3-9)

 1. De audits moeten in het verlengde van de organisatiedoelstellingen zijn
 2. De audits moeten de levensduur borgen

Vraag 1-2

De opdrachtgever auditeert fysiek op locatie

 1. Dat is noodzakelijk
 2. Dat is wenselijk
 3. Dat is niet noodzakelijk
 4. Dat is niet wenselijk

Criteria 1-2

 1. De audits worden altijd samen met de opdrachtnemer plaatsvinden
 2. De audits vinden minimaal 1 keer per kwartaal plaats

Vraag 1-3

De opdrachtgever auditeert op alle niveau’s

 1. De opdrachtgever auditeert alleen op strategisch niveau
 2. De opdrachtgever auditeert op strategisch en tactisch niveau
 3. De opdrachtgever auditeert op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Criteria 1-3

 1. De audits worden altijd samen met de opdrachtnemer uitgevoerd
 2. De audits worden uitgevoerd door een expert en de opdrachtnemer

Vraag 1-4

De opdrachtgever auditeert de processen

 1. De opdrachtgever auditeert alleen op strategisch niveau
 2. De opdrachtgever auditeert op strategisch en tactisch niveau
 3. De opdrachtgever auditeert op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Criteria 1-4

 1. De audits worden altijd samen met de opdrachtnemer uitgevoerd
 2. De audits worden uitgevoerd door een expert en de opdrachtnemer

Vraag 1-5

De opdrachtgever auditeert de onderhoudsactiviteiten

 1. De opdrachtgever auditeert geen onderhoudsactiviteiten
 2. De opdrachtgever auditeert alleen op strategisch niveau
 3. De opdrachtgever auditeert op strategisch en tactisch niveau
 4. De opdrachtgever auditeert op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Criteria 1-4

 • De audits worden altijd samen met de opdrachtnemer uitgevoerd
 • De audits worden uitgevoerd door een expert en de opdrachtnemer

Vraag 1-6

De opdrachtgever auditeert het onderhoudsmanagement

 1. De opdrachtgever auditeert het onderhoudsmanagement
 2. De opdrachtgever auditeert alleen op strategisch niveau
 3. De opdrachtgever auditeert op strategisch en tactisch niveau
 4. De opdrachtgever auditeert op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Criteria 1-6

 1. De audits worden altijd samen met de opdrachtnemer uitgevoerd
 2. De audits worden uitgevoerd door een expert en de opdrachtnemer

2. Capabiliteit

Capabiliteit is een maatstaf voor de capaciteit en het vermogen van een entiteit (systeem, persoon of organisatie) om haar doelstellingen te bereiken.

 • OPMERKING 1 bij de term: Capabiliteiten op het gebied van assetmanagement omvatten processen, mensen en middelen, competenties en technologieën om de doeltreffende en doelmatige ontwikkeling en levering van assetmanagementplannen en activiteiten voor de levensduur van een asset , en de continue verbetering ervan mogelijk te maken

Vraag 2-1

De opdrachtnemer moet de capabiliteit en vermogen hebben om het contract-management Maincontract uit te voeren

Alternatieven 2-1

 1. Het contractmanagement van een Maincontract is bijzaak
 2. Het contractmanagement van een Maincontract is hetzelfde als van een inspanningcontract
 3. Het contractmanagement van een Maincontract is hetzelfde als van een prestatiecontract
 4. Het contractmanagement van een Maincontract is verschillend van alle andere onderhoudscontractencontracten

Criteria 2-1

 1. Het contractmanagement van een Maincontract vergt ervaring van allen contractfases (CV-CI-CR)
 2. Het contractmanagement van een Maincontract vergt kennis van technisch beheer en onderhoud
 3. Het contractmanagement van een Maincontract vergt kennis van het SAMP

 

 

In dit voorbeeld zijn twee van de negenentwintig onderwerpen benoemd. Niet alle vragen en alternatieven zijn in dit voorbeeld weergegeven.

24. Asset

Zaak, ding of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een organisatie

 • OPMERKING 1 bij de term: ‘Waarde’ kan materieel of immaterieel, financieel of niet-financieel zijn en omvat het in aanmerking nemen van risico’s (1.21) en verplichtingen. Waarde kan positief of negatief zijn in verschillende stadia van de levensduur van een asset .
 • OPMERKING 2 bij de term: Fysieke assets verwijzen gewoonlijk naar uitrusting, voorraad en onroerende zaken die eigendom zijn van de organisatie. Fysieke assets zijn het tegengestelde van immateriële assets, wat niet-fysieke assets zijn zoals huurovereenkomsten, merken, digitale assets, gebruiksrechten, licenties, intellectuele-eigendomsrechten, reputatie of overeenkomsten.
 • OPMERKING 3 bij de term: Een verzameling assets die wordt aangeduid als een assetsysteem zou ook als een asset kunnen worden beschouwd.

Vraag 1-1 :

Wat moet de Technische conditie zijn van een Asset gedurende de levensduur ;

Alternatieven  1-1 :

 1. Conditiescore 1 – Geen of zeer beperkte veroudering
 2. Conditiescore 2 – Beginnende veroudering
 3. Conditiescore 3 – Verouderingsproces is plaatselijk op gang gekomen
 4. Conditiescore 4 – Het verouderingsproces heeft het bouw- of installatiedeel regelmatig in zijn greep
 5. Conditiescore 5 – Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden
 6. Conditiescore 6 – Maximaal aantal gebreken

Criteria 1-1 :

 1. De gekozen conditie geld voor alle elementen
 2. De de gekozen conditie geld voor alleen kritische elementen
 3. De gekozen conditie geld alleen voor alleen esthetische elementen

Vraag 1-2 :

Reparaties mogen het aangezicht niet wijzigen

Alternatieven  1-2  :

 1. Elementen moeten altijd vervangen worden door dezelfde elementen
 2. Elementen moeten altijd vervangen worden door de meest recente versie
 3. Elementen mogen alleen gerepareerd worden en niet vervangen

Criteria 1-2 :

 1. Vervangingen moeten duurzaam zijn
 2. Vervangingen moeten marktconform zijn
 3. Vervangingen moeten in het beeld van de Asset passen
25. Levensduur
 

Periode vanaf het realiseren van een asset (1.24) tot het einde van de levensduur van de asset

Vragen 25-1

Het maincontract is er op gericht om de levensduur te verlengen

Alternatieven 25-1

 1. Het onderhoud moet aangepast om de levensduur te verlengen
 2. Het maincontract is er op ingericht om de levenscyclussen (faseovergang) uit te stellen
 3. Het maincontract is er op ingericht dat de technische conditie gewaarborgd blijft tijden de verschillende levensyclussen

Criteria 25-1

 1. De technische conditie is vastgelegd in het SAMP
 2. De levensfases zijn inzichtelijk bij het opstellen van een maincontract

 

In dit voorbeeld zijn twee van de vijf onderwerpen benoemd. Niet alle vragen en alternatieven zijn in dit voorbeeld weergegeven.

31. Assetmangement
Spoiler content 

Gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets

 • OPMERKING 1 bij de term: Het realiseren van waarde zal normaal gesproken het bewerkstelligen van een evenwicht tussen kosten, risico’s, kansen en prestatievoordelen met zich meebrengen.
 •  OPMERKING 2 bij de term: ‘Activiteiten’ kan ook verwijzen naar de toepassing van de elementen van het assetmanagementsysteem .
 •  OPMERKING 3 bij de term: De term ‘activiteit’ heeft een brede betekenis en kan bijvoorbeeld de aanpak, de planning, de plannen en de implementatie ervan omvatten.

Vraag 31-1 :

De Assetmanagementdoelstellingen moeten in het onderhoudscontract verwerkt zijn  

Alternatieven 31-1 :

 1. De Assetmanagementdoelstellingen moeten geïntegreerd zijn in het onderhoudscontract
 2. De Assetmanagementdoelstellingen moeten niet geïntegreerd zijn in het onderhoudscontract
 3. De Assetmanagementdoelstellingen moeten beschikbaar zijn voor de opdrachtnemer

Criteria 31-1

 1. Het onderhoudscontract moet zodanig zijn opgesteld dat de Assetmanagementdoelstellingen bijgesteld kunnen worden
 2. Het onderhoudscontract moet zodanig zijn opgesteld dat wijzigende Assetmanagementdoelstellingen leiden tot marktconforme financiële bijstellingen 

 

32. SAMP

Gedocumenteerde informatie die aangeeft hoe organisatiedoelstellingen moeten worden omgezet in assetmanagementdoelstellingen, de benadering voor het ontwikkelen van assetmanagementplannen  en de rol van het assetmanagementsysteem bij het helpen bereiken van de assetmanagementdoelstellingen

 • OPMERKING 1 bij de term: Een strategisch assetmanagementplan wordt afgeleid van het organisatieplan.
 • OPMERKING 2 bij de term: Een strategisch assetmanagementplan kan zijn vervat in, of kan een ondergeschikt plan zijn van, het organisatieplan.

Vraag 32-1

Het SAMP vormr met kader en uitgangspunt voor het Maincontract

Alternatieven 32-1

 1. Het maincontract moet zich kunnne aanpassen aan het SAMP
 2. Het maincontract waarborgt het SAMP
 3. Het SAMP moet inzichtelijk zijn voor de opdrachtnemer
 4. Het SAMP moet besproken worden in de Toolbox van de opdrachtnemer

Criteria 32-1

 1. Het SAMP moet vastliggen in de gedocumenteerde informatie
 2. Het SAMP moet digitaal inzichtelijk zijn voor de odprachtnemer

37. Corrigerende Maatregel
 

Maatregel om de oorzaak van een afwijking weg te nemen en om herhaling te voorkomen

 • OPMERKING 1 bij de term: In het geval van andere ongewenste resultaten zijn maatregelen nodig om de oorzaken te minimaliseren of weg te nemen en om de gevolgen te verminderen of herhaling te voorkomen. Dergelijke maatregelen vallen buiten het concept van corrigerende maatregelen, zoals hier gedefinieerd.

Vraag 37-1

Het maincontract omvat processen om corrigerende maatregelen te nemen bij afwijkingen

Alternatieven 37-1

 1. Het maincontract monitoort afwijkingen om symptomen te identificeren
 2. Het maincontract monitoort oorzaken om afwijkingen  te voorkomen
 3. Het maincontract omvat processen om symptomen van gebreken te identificeren
 4. Het Maincontract omvat processen om symptomen van afwijkingen gebreken te voorkomen

Criteria 37-1

 1. De opdrachtnemer stelt symptomen van gebreken vast aan de hand van de audits
 2. Het identificeren van symptomen is een continu proces van de opdrachtnemer

 

 

Processchema (2)

drawit-diagram-9

 

Processtap 3 “Analyse”

De inhoudelijke reactie worden door de onderzoeker geanalyseerd. De resultaten worden omschreven en samengevat.

Dit resulteert in een kader waarbinnen de onderzoeksvragen over het concept Maincontracting afspelen en een gemeenschappelijk antwoord op de onderzoeksvragen.

 

Processchema (3)drawit-diagram-10

 

Processtap 4 “Groepsgesprek”

In het groepsgesprek worden de resultaten van stap 4 vorogelegd. Aan de hand de schriftelijke analyse en mogelijk een presentatie worden de resultaten voorgelegd. De groep reageert op de hetgeen gepresenteerd en geeft zijn visie op grond van argumenten weer.

 

Processchema (4)drawit-diagram-11

 

Processtap 5 “Verwerken”

De onderzoeksvragen worden op twee manieren beantwoordt. De reacties en resultaten van het groepsgesprek worden omschreven. Tevens worden de onderwerpen ‘gewogen”op grond van een AHP analyse. Hierdoor ontstaat naast het beeld waarom men iets vindt van een bepaald onderwerp een ordening in de mate van belangrijkheid.

Deze laatste kan cruciaal zijn als het gaat om besluitvorming en prioriteren. Het betreft onderwerpen die beleidsmatig worden genomen en effect hebben binnen het kader wat wordt gedefinieerd binnen het Assetmanagement.

 

Processchema (5)drawit-diagram-12

 

 

Processtap 6 “Review”

De resultaten die zijn geformuleerd in processtap 5 worden aan de groep voorgelegd met de vraag of de groep zich kan herkennen hetgeen is vastgesteld. Met name zal de aandacht gaan naar de prioritering van de onderwerpen waarop de besluitvorming is gebaseerd.

 

Processchema (6)drawit-diagram-13

 

Processtap 7 “Definitief”

Aan de hand van de reacties die zijn gegeven of akkoord door de respondentengroep kunnen wordt hetgeen bevonden vastgesteld. Op grond van de bevingen kunnen conclusies getrokken worden. 

 

Processchema (7)drawit-diagram-14

 

De resultaten inzichtelijk

De resultaten worden thans gevalideerd en na afronding gepubliceerd. De voorlopige inzichten en onderzoeksresultaten van dit deelonderzoek naar een SAMP zijn helaas alleen voor beperkt aantal participanten beschikbaar. 

 1. Klik Hier voor de SAMP in artikel vorm (abstractie niveaus 1 en 2)
 2. Klik Hier voor de volledige SAMP (niveau’s 1,2 en 3) waarin alle onderwerpen en onderdelen zichtbaar en raadpleegbaar zijn. (Inloggen vereist en alleen voor participanten )

 

Pulse Publicatie Discuss or give your opinionFollow on FacebookFollow on Twitter

 

Verwante Artikelen 

https://maincontract.nl/asset/onderhoudscontract/integrale-kennis-overdracht-van-beleid-tot-onderhoudsactiviteit/

 

 

Tags: , , , , , , , , ,