Het onderzoek heeft vijf vooraf gedefinieerde onderzoekresultaten. Het vijfde onderzoeksresultaat omvat het ontsluiten van verworven kennis. Het ontsluiten van kennis kan door bijvoorbeeld inzichten te delen via de social media of publicaties gedurende het onderzoek. Een andere manier om invulling te geven aan dit onderzoeksresultaat is de verworven kennis en inzichten gestructureerd over te dragen aan de hand van leerlijn(en). Nog tijdens het onderzoek vindt kennis overdracht plaats in de vorm van bijvoorbeeld de leerlijn AssetManagement & Maintenance.
In deze leerlijn wordt binnen het theoretisch kader van de NEN-ISO 55000 organisatiedoelstellingen gekoppeld aan het kleinste deel  van de Asset om het Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud te kunnen geven. Ingegaan wordt op het maken van een Strategisch Assetmanagemetplan van een Asset en het opstellen van de daarbij behorende onderhoudsactiviteiten. Door de leerlijn te integreren in het onderzoek levert de leerlijn inzichten en onderzoeksdata voor het groeimodel en de rekenmethode Assetmanagement & Maintenance.

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

Assetmanagement en TB en O 002
Klik om te vergroten

Om Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud te geven zijn kaders nodig zoals bijvoorbeeld het Assetmanagementplan, organisatiedoelstellingen, het risicoprofiel of Assettype. De vorm waarin het technisch beheer wordt uitgevoerd en de mate van het onderhoud wordt mede bepaald door deze kaders. De leerlijn gaat in op de wijze waarop het beleid wordt gekoppeld aan een onderhoudsactiviteit en hoe dit plaats vindt. Binnen het onderzoek worden deze onderwerpen als het Assetmanagementplan, de organisatiedoelstellingen, het risicoprofiel of Assettype beschouwd als variabelen die bepalend zijn voor het Technisch Beheer en Onderhoud. Door deze variabelen te plaatsen op de scheidslijn waar het Assetmanagementsysteem overgaat in het Assetportfolio kunnen deze variabelen gebruikt worden om het Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud te geven. Aan de hand van deze variabelen wordt het onderhoudscontract gedefinieerd, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd en de onderhoudsactiviteiten bepaald waarbij tijd, geld, risico en prestaties in balans zijn.

 

Het koppelen van organisatiedoelstellingen aan componenten
Klik om te vergroten

Op het moment dat het Technisch Beheer en Onderhoud vorm en inhoud is gegeven aan de hand van deze variabelen is het Technisch Beheer en Onderhoud gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen en beweegt het Technisch Beheer en Onderhoud mee met wijzigingen in de organisatiedoelstellingen. Het meebewegen van het onderhoud is noodzakelijk om het Technisch Beheer en Onderhoud continu afgestemd te houden met de organisatiedoelstellingen zodat de juiste onderhoudsactiviteiten plaatsvinden. De NEN-ISO 55000 biedt handvatten om deze koppeling te realiseren en de onderhoudsactiviteiten te bepalen. De NEN-ISO 55000 brengt verdieping aan in onderliggende lagen van het AssetManagement door het Assetportfolio in te delen zodat het kleinste component zichtbaar wordt en het onderhoud bepaald kan worden in het verlengde van de organisatiedoelstellingen.

 

Groeimodel 10.2
Klik om te vergroten

Op het moment dat bijvoorbeeld delen van het Technisch Beheer en Onderhoud worden uitbesteed met behulp van onderhoudscontracten en door derden worden uitgevoerd, is de vraag wanneer dit “goed” is ingericht en het onderhoudscontract kan anticiperen op wijzigende organisatiedoelstellingen. Het onderzoek heeft als mogelijke oplossingsrichting het toetsten van het  AssetManagement & Maintenance tijdens de Contract Vormingsfase, Contract Implementatiefase en de Contract Realisatiefase. Deze oplossingsrichting is gebaseerd op de conditiemeting NEN 2767. De conditiemeting NEN 2767 kan een uitspraak doen over de technische kwaliteit van een element, bouwdeel of bouwwerk van verschillende technisch disciplines en deze aggregeren tot één waarde.

 

Door de NEN-ISO 55000 te integreren in deze methode ontstaat een methode die een uitspraak kan doen over de kwaliteit van het toegepaste onderhoudsconcept binnen het Assetmanagement van een organisatie. Beoogd doel is dat deze oplossingsrichting een uitspraak doet over de gerealiseerde kwaliteit door de opdrachtgever en opdrachtnemer wanneer het Technisch Beheer en Onderhoud is uitbesteed. Om dit toe te kunnen passen is (fundamentele) kennis nodig van het theoretisch kader, de NEN-ISO 55000 reeks, en Technisch Beheer en Onderhoud. De leerlijn AssetManagement & Maintenance voorziet in deze kennis. Gedoceerd wordt de werking en toepassing van de NEN-ISO 55000 reeks, de normen die het aanstuurt, conditiemeting conform de NEN 2767 en Onderhoudsmanagement. Door de student kennis te laten maken met deze onderwerpen krijgt deze inzicht in de samenhang tussen Assetmanagement en Technisch Beheer en Onderhoud. 
Over de NEN ISO 55000….

 

 

 

Aan de hand van de normen die de NEN-ISO 55000 reeks aanstuurt wordt het Technisch Beheer en Onderhoud uitgelegd en samen met de studenten verkent hoe een onderhoudsactiviteit wordt gedefinieerd in het verlengde van het Strategisch AssetManagementPlan. Ingegaan wordt op het opstellen van de daarbij behorende onderhoudsactiviteiten, het OnderhoudsManagement, de RAMS factoren, onderhoudscontracten, onderhoudsconcepten als Risk Based Maintenance, het contractmanagement en de beheersing daarvan door Systeemgericht Contractmanagement (SCB).

 

Klik om te vergroten

 

Om dit te kunnen doen moet de leerlijn toegangkelijk zijn voor verschillende organisatiedelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau door specifiek die onderwerpen die van hen van belang zijn of de case waar een organisatie gemeenschappelijk aan kan werken en ontwikkelen. Dit moet leiden tot competenties om het Technisch Beheer en Onderhoud te bepalen van elementen gedurende de levensduur van deze Asset.

 

 

Verwante Artikelen 

 

Tags: , , , , , , ,