Op het internet werd onderstaande filmpje over Assetmanagement aangetroffen en specifiek het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP). Het geeft op eenvoudige wijze inzicht in de structuur van de NEN-ISO55000 en gaat in op de SAMP. Aansluitend een korte toelichting omtrent de SAMP in het kader van het onderzoek.

Volgens de NEN-ISO 55000 reeks neemt het Strategisch AssetManagementPlan (SAMP) binnen een organisatie een belangrijke plaats in en omschrijft hoe de Assetmanagementdoelstellingen bereikt kunnen worden. Het is onontbeerlijke informatie voor het technisch beheer en onderhoud en is het kader waarop een onderhoudscontract wordt opgesteld. Het geeft gedocumenteerd informatie over bijvoorbeeld welke technische conditie gehandhaafd moet worden, de organisatiedoelstellingen of wat de primaire processen binnen Asset zijn. Het SAMP omschrijft de wijze waarop de waardecreatie van een
organisatie, of onderdelen van een organisatie, plaatsvindt. Voor het Technisch beheer en Onderhoud vormt het SAMP het kader waarop de onderhoudsconcepten een rol spelen. Bij het bereiken van de Assetmanagementdoelstellingen spelen de variabelen organisatiedoelstellingen, de Assetmanagementplannen, de gedocumenteerde informatie en het Assetmanagementsysteem een dominante rol in de tot totstandkoming van een SAMP. Het SAMP maakt onderdeel uit van de Integrale Kennis Overdracht (Klik Hier) en wordt als zodanig gedoceerd als onderdeel van de NEN-ISO 55000.

 

Het koppelen van organisatiedoelstellingen aan componenten
Figuur 1 Het koppel van beleid aan het kleinste onderdeel (Klik om te vergroten)

Het onderzoek verkent het SAMP, wat is een SAMP, wat omvat het en in welke mate vormt het een kader om bijvoorbeeld onderhoudsconcepten als Maincontracting of integrale prestatiecontracten op te kunnen stellen, te implementeren en uiteindelijk te kunnen realiseren. De verkenning heeft zich niet beperkt tot alleen de variabelen waaruit een SAMP bestaat maar zijn alle 39 (negenendertig) Evaluerende VariabelenZie Rekenmethode Assetmanagement Paragraaf 3.2.1 die het Assetmanagement omvatten gebruikt om het SAMP te op te stellen. Dit heeft geleid tot een SAMP op drie abstractie niveau’s voor de drie organisatieniveau’s (Strategisch, Tactisch en Operationeel)

De gekozen onderzoeksaanpak om te komen tot een SAMP is de Delphi onderzoeksmethode. Reden voor deze onderzoeksvorm wordt mede veroorzaakt dat er (nog) geen standaard procedure is om een SAMP op te stellen en hoe deze er uit zou moeten zien binnen de kaders van het onderzoek. De uitkomst heeft geleid tot inzichten wat het kader is van het onderhoudsconcept Maincontracting maar ook hoe het beleid gekoppeld kan worden aan het het kleinste onderdeel van de Asset waarmee uiteindelijk het kader wordt gewaarborgd zoals in figuur 1.

In de komende periode draagt deze SAMP bij aan de tot totstandkoming van een Maincontract bij een participant. In dit bericht een korte beschouwing in de totstandkoming van een SAMP en de eerste inzichten. 

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

Het resultaat:  Een SAMP op drie niveau’s

Het resultaat is een SAMP op drie abstractieniveaus. Op het hoogste niveau is de SAMP abstract en beknopt omschreven en is bedoeld voor de gehele organisatie als communicatiemiddel en generiek uitgangspunt. Het duid bijvoorbeeld de interne,-en externe context en de technische kwaliteit die gewaarborgd moet zijn naast welke primair proces zich afspeelt binnen de Asset afspeelt, typerende eigenschappen van de Asset en onderhoudsdoelstellingen.  

Op het tweede niveau is het SAMP fundamenteel omschreven aan de hand van de 39 (negenendertig) variabelen. De variabelen zijn op het tweede abstractieniveau gedefinieerd en gekwantificeerd. Het is een verbreding en verdieping van het abstracte document echter geeft aan de hand van de 39 (negenendertig) variabelen weer waar het de organisatie om draait maar ook wat het kader is tussen het Assetmanagementsysteem en het Assetportfolio. 

Op het derde niveau zijn de 39 (negenendertig) variabelen volledig gedefinieerd en zijn de ongelijke doelen gekwantificeerd. Deze laatste is omvangrijk omdat per variabele verschillende vragen met ieder hun eigen ongelijksoortige doelen inzicht geven in de uitkomst.

 

Beperkte samenvatting SAMP

Het technisch beheer en onderhoud wordt aanbesteed met het concept Maincontracting. Dit betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk en bevoegd is in zijn activiteiten om invulling in het waarborgen van de technisch conditie en de continuïteit van het primaire proces wat in het object plaatsvindt. De kaders en het uitgangspunten hiervan zijn vastgelegd in het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP). Aan de hand van een Delphi onderzoek is het SAMP opgesteld. Aan de Delphi werkten mee financieel en beleidsmatig verantwoordelijken, operationeel verantwoordelijken en contract managers. Feitelijk drie groepen die de eigenaar, uitvoerenden en (interne) klanten vertegenwoordigen 

De uitkomst van het onderzoek is samengevat in een negental onderwerpen. Deze onderwerpen geven op een hoog abstractieniveau het kader en uitgangspunt voor de Maincontractor weer. Zo zijn bijvoorbeeld het technisch conditieniveau voor de levensduur van de Asset vastgelegd, worden organisatie doelstellingen van de opdrachtgever omschreven, de structuur van auditeren en het onderhoud vastgelegd. Wat het SAMP typeert is dat een aantal activiteiten tijdens de verificatie bepalend zijn voor de contract realisatie fase.

Tijdens de verificatie stelt opdrachtnemer vast aan de hand van symptomen van gebreken vast of dat de aanneemsom en het MJOB valide zijn. Daarnaast stelt de opdrachtnemer vast op grond van genormeerde methoden vast wat de kritische en niet-kritische bouw,-en installatie delen zijn. Aan de hand van de risico-inventarisatie worden de preventieve en correctieve onderhoudsactiviteiten vastgesteld en ten uitvoer gebracht. Een kenmerk van deze aanpak is dat de opdrachtnemer inzicht krijgt in de financiële risico’s en daarop kan anticiperen door bouw,-en installatie buiten de aanneemsom te stellen. Gevolg hiervan is dat op transparante wijze KPI’s en SLA’s bijgesteld kunnen worden.

 

Figuur 2 : Het SAMP geeft inzicht in welke levenscyclus de Asset zich bevindt binnen de levensduur van een Asset. (Klik om te vergroten) 

 

De Onderzoeksaanpak :  Delphi

De SAMP is tot stand gekomen aan de hand van de Delphi methode. Het doel van het Delphi-onderzoek is de mening en inzicht van betrokkenen en/of deskundigen over het Assetmanagement op een systematische manier te verzamelen en te verwerken. Het is in feite een interactief communicatieprotocol tussen de onderzoeker en de deelnemers. Op basis van het Delphi Onderzoek ontstaat een gezamenlijke mening zonder dat interactie het proces en de uitkomsten kan beïnvloeden. Het is een gestructureerde vorm van een groepsinterview bij kwalitatief onderzoek. Door verschillende functionarissen met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid vragen en onderwerpen voor te leggen wordt inzicht verkregen wat nu de uitgangspunten zijn en hoe het kader wordt gevormd. 

In de eerste fase wordt individueel of groepsgewijs aan de deelnemers, meestal experts, een vraag voorgelegd met het verzoek daar op te reageren. De onderzoeker vat de reacties samen en trekt daar conclusies uit. Dit verslag legt hij terug aan de deelnemers voor feedback, soms in een groepsdiscussie, soms individueel. In het verslag kan de onderzoeker eventueel nog een aantal verdiepingsvragen meesturen. Dit proces wordt herhaald totdat een bepaalde consensus is bereikt of een helder antwoord is gevonden op de onderzoeksvraag.

 

Bedien onderstaande link voor het volledige artikel

 

Klik hier om het artikel omtrent de SAMP

 

Verwante Artikelen 

https://maincontract.nl/asset/onderhoudscontract/integrale-kennis-overdracht-van-beleid-tot-onderhoudsactiviteit/