De conditiemeting NEN 2767 (2013 versie) is een bepalingsmethode van zichtbare gebreken of symptomen van gebreken waarmee de technische conditie van bouw,-en installatiedelen vastgesteld kan worden. Oorspronkelijk is de methode bedoeld om een MJOB op te stellen echter kent meerdere toepassingsgebieden.

Een casestudy over de rol en invloed van de conditiemeting NEN 2767 (2013 versie) op onderhoudscontract(en) binnen de B&U heeft geleid tot het inzicht dat de conditiemeting NEN76 zich niet beperkt tot alleen het MJOB. Naast deze traditionele toepassing wordt de conditiemeting veelal toegepast bij aanbestedingen van onderhoudscontracten. Reden voor deze toepassing is dat de conditiemeting een uitspraak doet over het aantal elementen en hun conditie die tot het onderhoudscontract behoren en daarmee mede de aanneemsom bepalen. Daarmee zijn nog niet de financiële risico’s van toekomstige gebreken geïdentificeerd die de aanneemsom kunnen beïnvloeden.

Een oplossing voor deze problematiek kan zijn om het symptoom van het (toekomstige) gebrek vast te stellen tijdens de inspectie. Symptomen van gebreken blijken inzicht te geven in toekomstig falen of toekomstige gebreken. Met name bij de (financiële) risico beheersing van de opdrachtnemer spelen symptomen van gebreken een rol wanneer reparaties en vervangingen onderdeel zijn van de aanneemsom. Het aantonen van een symptoom van een gebrek tijdens de verificatie periode kan er toe leiden dat reparaties en vervangingen verrekenbaar zijn door de opdrachtnemer.

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

Naast de directe invloed die het symptoom van een gebrek heeft bij aanbestedingen op de aanneemsom kunnen symptomen van gebreken ook een rol spelen bij de Service Level Agreements (SLA) en de Key Performance Indicators (KPI) die zijn vastgelegd in de overeenkomst. SLA’s en KPI’s vormen mede het kader ten aanzien van de te handhaven prestaties van bouw,-en installatiedelen en het niveau van dienstverlening die geleverd wordt. SLA’s omschrijven de minimale prestaties die door bouw,-en installaties geleverd moeten worden en KPI’s een indicatie over het niveau van dienstverlening. De invloed die het symptoom van het gebrek heeft op de SLA’s en KPI’s hangt nauw samen met de totstandkoming van de aanneemsom, functionaliteit en de beoogde onderhoudsactiviteiten.

Als tijdens de verificatieperiode symptomen van gebreken worden geconstateerd kan dit leiden tot bijstelling van de aanneemsom, de mate van functionaliteit, bijstelling van de onderhoudsactiviteiten en mogelijk zelfs vervroegde investeringen als er besloten wordt tot handhaving van de SLA’s en KPI’s. Besluiten opdrachtgever en opdrachtnemer anders door bijvoorbeeld dat de SLA’s en KPI’s bijgesteld worden veranderen, de kaders voor de aanneemsom, de mate van functionaliteit en de beoogde onderhoudsactiviteiten.

Ongeacht welke keuze er wordt gemaakt zorgt het voor complexe scenario’s om de balans in deze variabelen te behouden en gespreksstof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Belangrijk hierbij is de mate waarin het symptoom van het gebrek zich manifesteert en wat de aard van het risico’s zijn.  Of de bijstelling van de SLA’s en de KPI’s ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden hangt mede af van de wijze waarop opdrachtgever (zoniet de opdrachtnemer) wil omgaan met de geconstateerde symptomen. Het hangt af welk scenario de opdrachtgever kiest die passend is binnen de kaders van het Strategisch AssetManagementPlan.

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk om de balans te vinden in aanneemsom, de mate van functionaliteit en de beoogde onderhoudsactiviteiten. Meest voor de hand liggende scenario’s zijn het vervangen van het bouw,-en installatiedeel of te accepteren dat de prestaties van de bouw,-en installatiedelen niet gehandhaafd kunnen worden. In het laatste geval accepteert de opdrachtgever dat bouw,-en installatiedelen minder zullen presteren die kunnen leiden tot klachten en verstoringen. Als het niet mogelijk is om te vervangen zal de opdrachtnemer onderbouwd inzichtelijk moeten maken in welke mate de de overeengekomen SLA’s en KPI’s bijgesteld moeten worden en wat de invloed hiervan is op de aanneemsom, onderhoudsactiviteiten, functionaliteit en prestaties van bouw en installatiedelen.

Aanbeveling

De relatie conditiemeting NEN 2767 en de SLA’s en KPI’s van het onderhoudscontract is complex. Een aanbeveling is om binnen de norm meer aandacht te schenken aan symptomen van gebreken en hun relatie met de SLA’s en KPI’s als de conditiemeting wordt toegepast bij de aanbesteding van onderhoudscontracten. Dit kan door bijvoorbeeld definities aan te scherpen of het onderwerp en toepassing onderhoudscontracten nadrukkelijker te definiëren. Dit kan een positieve bijdrage leveren in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de aanneemsom of de werkzaamheid van het onderhoudscontract ten goede komen.

Klik hier voor het bron artikel

 

Pulse Publicatie Facebook Publicatie 

 

Tags: , , , , , , ,