Status Definitief (definitief V0.3) – Datum : 17 juli – Publicatiedatum :  17 juli 2014

Pagina Inhoud

 

 

Het onderzoek Maincontracting is gebaseerd op de definitie van Maincontracting zoals deze medio 2012 in een aantal aanbestedingen is gebruikt en toegepast. Deze definitie is toegepast in het onderzoeksplan als kader en vertrekpunt voor het onderzoek. Gaande het onderzoek en overleg met de participanten is gebleken
dat de definitie niet volledig en een concrete duiding heeft wie invloed heeft op het concept Maincontracting. Onderstaand is in hoofdstuk 1 de definitie waarmee is gestart bij aanvang van het onderzoek. In hoofdstuk 2 is de bijgestelde definitie weergegeven met de onderbouwing.

 

 

 

1 Definitie Maincontracting (V0.01)

De gehanteerde opdrachtformulering die gebruikt is voor het onderzoeksplan :

 

Maincontracting is het afsluiten van integrale prestatiecontracten tussen een opdrachtgever en een marktpartij als Maincontractor (Hoofdcontractant) voor het beheer en het onderhoud van gebouwen. De Marktpartij is verantwoordelijk voor (de coördinatie) van het beheer en onderhoud en de kwaliteit van het geleverde werk door de contractanten.

 

In deze definitie ontbreekt het aan :

  1. Verwijzing naar normen t.a.v. gehanteerde termen.
  2. Benoemen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden opdrachtgever, opdrachtnemer en klant.

 

2 Bijgestelde definitie

 

Om de opmerkingen te kunnen verwerken moet eerst de definitie tekstueel worden aangepast om  te kunnen demarqueren en verantwoordelijkheden en bevoegdheden te omschrijven. Na tekstuele aanpassing van V0.01 is de definitie V1.0 van Maincontracting :

 

“Technisch Beheer & Onderhoud concepten als Maincontracting is het afsluiten van integrale prestatiecontracten tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer als Maincontractor (Hoofdcontractant) voor het technisch  beheer en het onderhoud van Assets. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van het Assetmanagementplan. De Maincontractor is, binnen de kaders van het Assetmanagementplan, verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud, bevoegd dit af te stemmen met de klant/eindgebruiker van de Asset en verantwoordelijk voor alle geleverde prestaties”

 

Deze definitie is gebaseerd op de normen:

  1. NEN-ISO13306-EN Maintenance – Maintenance terminologie.
  2. NEN-EN 16646-EN Maintenance- Maintenance within physical asset management.
  3. NEN-ISO55000-NL Asset Management-Overzicht, principes en terminologie.

 

 

2.1    Verwijzing normen

De verwijzingen in definitie V0.01 zijn gebaseerd op de normen:

  1. NEN-ISO13306-EN Maintenance – Maintenance terminologie.
  2. NEN-EN 16646-EN Maintenance- Maintenance within physical asset management.
  3. NEN-ISO55000-NL Asset Management-Overzicht, principes en terminologie.
  4. NPR 2777:2011 Praktijkrichtlijn: leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten voor vastgoed.
  5. NEN-EN 15221-2 Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten.

De termen die worden gebruikt in de definitie zijn omschreven in normen, en in sommige gevallen in ontwerpnormen.

 

Klik voor vergroting

2.1.1    Benoemen verantwoordelijkheden.

In versie V0.01 van definitie Maincontracting zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever, opdrachtnemer en klant niet benoemd. In versie V1.0  zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever en opdrachtnemer benoemd.

 

2.1.2    Vraag en antwoord.

Definitie V1.0 is voorgelegd aan de participanten met de vraag om te reageren op de definitie.  Onderstaand overzicht geeft inzicht in de reactie op V1.0 en de daarbij behorende antwoorden.

Klik voor vergroting

 

Verwante artikelen