Figuur 1: Klik voor vergroting

Zodra een organisatie waarde aan het realiseren is uit zijn Assets aan de hand van gecoördineerde activiteiten is een organisatie actief bezig met Asset Management. Asset Management wordt normatief door de NEN-ISO 55000 gedefinieerd en vindt plaats als een organisatie “Waarde” aan het creëren is met Assets.

Het realiseren van waarde is veelal het bewerkstelligen en waarborgen van een evenwicht tussen kosten, risico’s, kansen en prestatie. Ongeacht in welke sector de Asset zich bevind heeft een organisatie te maken met vier pijlers waarop het Asset Management is gebaseerd.

Deze vier pijlers zijn Waarde, Afstemming, Leiderschap en Waarborging (WALW). Deze vier pijlers, en dus het Assetmanagement, staan los van de sectoren waarin de Asset volgens het SBI (Standaard Bedrijf Indeling) zich bevindt. Of de Asset zich in de bouwnijverheid,  industrie of winning van delfstoffen bevindt is voor Asset Management niet relevant omdat het feitelijk om “waardecreatie” gaat.

Klik voor vergroting

 

Het Technisch Beheer & Onderhoud (Maintenance Management) is één van de vier pijlers van het Asset Management en wordt omvat door de pijler Afstemming. De pijler Afstemming, en dus o.a. het Technisch Beheer & Onderhoud, vertaald organisatiedoelstellingen in technische en financiële beslissingen, planning en activiteiten.

Om de integriteit van het Asset Management te waarborgen worden op basis van risico’s, betrouwbare informatie, vastgelegde besluitvormingsprocessen en activiteiten de organisatiedoelstellingen worden vertaalt naar gedocumenteerde informatie die onder andere mensen, middelen en tijdskaders omschrijven die vereist zijn zodat de doelstellingen van de Asset(s), en dus waarde creatie, wordt bereikt. Hierdoor heeft Technische Beheer & Onderhoud een belangrijke rol tijdens de levensduur en verschillende levenscyclussen van Assets

Fig 2 : Asset & Maintenance Management

De wijze waarop de uitvoering van het Technisch Beheer en Onderhoud plaats vindt kent feitelijk kent het vier basisvormen;

  1. De technische functie wordt beheerd en onderhouden door eigen personeel
  2. De technische functie wordt beheerd door eigen personeel en onderhouden door derden.
  3. De technische functie wordt beheerd en onderhouden door derden
  4. De technische functie wordt geëxploiteerd door derden en ingekocht door de gebruiker.

De mate waarin, de wijze waarop onderhoud wordt uitbesteed kent verschillende vormen. Welke vorm uiteindelijk wordt gekozen hangt af van de doelstellingen van de directie. Uiteindelijk maken zij de keuze hoe en op welke wijze de te leveren bijdrage aan de waarde gaat plaatsvinden. Ongeacht welke keuze er wordt gemaakt; de eigenschappen van het technisch beheer en onderhoud activiteiten veranderen niet. De onderhoudsactiviteiten aan Assets blijven hetzelfde of het door eigen of derden wordt uitgevoerd. Wat verandert is de vorm waarin het Technisch Beheer en Onderhoud plaatsvindt. De vorm waarin het in uitbestede Technisch Beheer en Onderhoud plaats vindt kent vele vormen. Zo kan het onderhoud geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden in een inspanningscontract, prestatiecontract, Integraal Beheer Contract of Maincontract.

Rekenmethode Assetmanagement (Klik om te vergroten)
Figuur 3 : Basic concept performance measurement maintenance concepts

Voorliggende vraag is wanneer het uitbesteden van het Technisch Beheer en Onderhoud succesvol is en voldoet aan vooraf gedefinieerde kaders en doelstellingen. Het onderzoek beoogt op deze vraag een antwoord te vinden door een referentiekader te definiëren waaraan de kwaliteit en volwassenheid van deze onderhoudsconcepten getoetst kunnen worden.

Deze onderzoeksite omvat het onderzoek en onderzoeksresultaten aan de hand van verschillende soorten onderzoek die inzicht geven in de wijze waarop ContractVorming, ContractImplementatie en ContractRealisatie plaatsvinden. Deze inzichten moeten leiden naar een referentie kader, de methode en de Evaluerende Variabelen die het referentiekader omvat.

 

Wilt u meer weten over het onderzoek log dan in om het onderzoeksplan te bekijken waarin de onderzoeksresultaten zijn omschreven of de eerste inzichten die het onderzoek hebben opgeleverd. 

 

News & PublicationsDiscuss or give your opinionFollow on FacebookFollow on Twitter

 

Related Articles

https://maincontract.nl/asset/hu-recognized-iam/