Legenda (J /N):

 • (J) Wordt gedoceerd (N) Wordt niet gedoceerd
 • Voorbeeld : COMM (J) behoort tot het rooster
 • Voorbeeld : CON (N) behoort niet tot het rooster
 • In overleg kunnen vakken toegevoegd worden

 

 

 

 

 

 

Pagina Inhoud

 

 

1. Communicatie (COMM-J)

Het vak communicatie bestaat uit totaal vier (4) lesmomenten. Het vak COMM wordt in verschillende blokken gegeven. Het vak communicatie is er op toegespitst om de cursist vaardigheden bij te brengen tijdens zijn/haar verbale,-non verbale en schriftelijke communicatie. De vaardigheden waar aandacht aan wordt besteed zijn :

 COMM – 1

 • Helder communiceren
 • Overleggen en vergaderen
 • Gesprekstechnieken : hoe bereik ik mijn doel
 • Communicatieproblemen en oplossingen
 • Oefening
COMM – 2

 • Feedback geven en ontvangen
 • Communicatie bij conflicten
 • Assertief communiceren
 • Oefening
COMM – 3

 • Rapportage technieken
 • Van opdracht naar tekst
 • Structureren
 • Brieven, email en memo’s
 • Het MT-Stuk
 • Oefening
COMM – 4 

 • Correct schriftelijk Nederlands
 • Doelgericht schrijven
 • Oefening
 • Opdracht

 

 

 

 

2. Projectmanagement (PRMM-J)

Het vak PRMM bestaat uit totaal één (1) lesmoment. Het vak project management is gebaseerd op het Prince2. Het vak PRMM begeleid u in het maken van het PID. Het opstellen van het PID is een belangrijk onderdeel van deze leergang omdat de PID de basis en het kader is van de scriptie. De onderwerpen waar aandacht wordt besteed zijn :

PRMM-1

 • Wat is projectmanagement volgens Prince 2
 • Hoe functioneert een team
 • Wat is een PID (Project Initiatie Document)
 • Wat zijn de kaders van een PID
 • Hoe stel je het PID op
 • Hoe realiseer je het PID
 • Relatie PID met opdracht.

 

3. Assetmanagement (ASM-J)

Het vak ASM bestaat uit totaal zeven (7) lesmomenten. Het vak ASM wordt in verschillende blokken gegeven. Het theoretisch kader wordt gevormd door de NEN-ISO 55000. Tevens zijn in het vak Assetmanagement bevindingen en onderzoeksresultaten van het onderzoek Maincontracting verwerkt. Het vak ASM is naast MM het bepalende vak waarop IKO is gebaseerd. De onderwerpen waar aandacht wordt besteed zijn de 39 Evaluerende variabelen Assetmanagement verdeel over vijf thema’s. Deze onderwerpen zijn :

 

 

 

ASM – 1

 • Assetmanagement algemeen
 • Circulair Assetmanagement
 • Van beleid tot onderhoudsactiviteit
 • NEN-ISO 55000
 • NEN-ISO 55001
 • NEN-ISO 55002
 • Normen die aangestuurd worden door den NEN-ISO 55000 reeks
 • Rekenmethode Assetmanagement
ASM – 2

 • Assetmanagement en Assets
 • Soorten en indeling Assets
 • Oefentoets
ASM – 3

 • Het Assetmanagementsysteem
 • Gedocumenteerde informatie  (Assetmanagementinformatie)
ASM –  4

 • Het koppelen van het Assetmanagement en Assenmanagementsystemen aan componenten
 • Het Strategisch Assetmanagement Plan
 • Rekenmethode Assetmanagement

 

 

 

 

ASM – 5

 • Assetmanagement & Onderhoudscontracten
 • Oefentoets
ASM – 6

 • Rekenmethode Assetmanagement
 • Theorie Rekenmethode Assetmanagement
ASM – 7

 • Rekenmethode Assetmanagement
 • Toepassing Rekenmethode Assetmanagement
 • Oefentoets

Centraal staat de Rekenmethode Assetmanagement. Doel is om per blok te bepalen wat de conditie is van het Assetmanagement & Maintenance waarmee indirect de relatie met het onderzoek is gelegd.

 

4. Condor (CON-N)

Het vak CON bestaat uit totaal 0 lesmomenten. Het vak CON is gebaseerd op het software pakket waarin op element niveau omvang elementen waaruit de Asset is opgeslagen en conditie van elementen wordt vastgelegd en heeft een relatie met het vak INFO. In deze lessen wordt u wegwijs gemaakt binnen het systeem en hoe ermee te werken.

 

5. ARBO (N)

Het vak ARBO bestaat uit totaal 0 lesmomenten. Het vak ARBO is gebaseerd op de arbeidsomstandigheden wet en is er op toegespitst om kenbaar te maken  dat ARBO wetgeving een onderdeel is van het organisatiebeleid. De cursist maakt kennis met onderwerpen als :

 • Arbowetgeving
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Risicodenken
 • Risico inventarisatie en Risico-evaluatie
 • Arbeidsinspectiebladen

 

6. Wet,-en regelgeving (W&R-J)

Het vak W&R bestaat uit totaal drie (3) lesmomenten. Het vak project W&R is gebaseerd op het bouwbesluit. Het vak W&R geeft u inzicht in de werking en opbouw van het bouwbesluit. Onderwerpen die behandeld worden zijn :

W&R – 1 

Wetten,  besluiten en regelingen 

 • Woningwet
 • WaBo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (BOR & MOR)
W&R – 2 

 • Bouwregelgeving
 • Bouwbesluit
 • Arbeidsomstandighedenwet, Publiek recht en burgerlijke wetboek
 • Bouwbesluit, gebruiksfuncties
 • ARBO
 • Systeem van bouwregelgeving
W&R – 3 

 • Bestaande situatie : Rechtens verkregen
 • Vergund niveau
 • Herbestemming en verbouw (installaties)
 • Oefentoets
W&R – 4

Let op ! Alleen voor Utrecht

 • Brand wetgeving en omgevingsvergunning
 • Brandwetgeving en bouwbesluit
 • Brand indicatie volgens BOEI
 • Specifieke case brandwetgeving

 

 

 

7. VastgoedManagememt (VGM-J)

Het vak VGM bestaat uit totaal drie (3) lesmomenten. Het vak VGM  gebaseerd op inzichten van uit commercieel perspectief. Het gaat hierbij niet om het technisch realiseren maar hoe er vanuit het commercieel perspectief gekeken wordt naar Assetmanagement.  Het financieel rekenen wordt alleen beneomd en niet inhoudelijk behandeld. Zie FIN.  Onderwerpen die behandeld worden zijn :

VGM – 1

 • Het vakgebied Vastgoedmanagement
 • De rol en invloed van het beleggen en het rendement op onroerend goed en grondwaarde berekening
 • Circulariteit binnen het vastgoed
 • Soorten vastgoed en specifiek het maatschappelijk vastgoed (specifiek)
VGM – 2

 • Portfoliomanagement en Portefeuille strategieën
 • Corporate Risk management
 • Vastgoedvermogensorganisatie
VGM – 3

 Businescase upgrade maatschappelijk vastgoed : een eerste inzich

 • Plan van aanpak
 • Risico identificatie
 • Op grond van risico’s de scenario’s
 • Besluitvormingsproces
 • Oefentoets

 

8. Maintenance Management (MM-J)

Het vak MAM bestaat uit totaal twee (2) lesmomenten. Het vak MM is  gebaseerd op de onderwerpen die de NEN-13306 omvat.  Het gaat hierbij om dat de cursist het domein Maintnance Management ervaart vanuit verschillende invalshoeken en voor verschillende functies. Het vak MM is naast ASM het bepalende vak waarop IKO is gebaseerd. Onderwerpen die behandeld en kunnen realiseren worden zijn :

MM- 1

 • Wat is en Waarom Onderhoud
 • Termen en definities binnen het onderhoud
 • Het opzetten van het Onderhoudsmanagement
 • Het definiëren van Onderhoudsdoelstellingen
MM – 2

 • Het formuleren van een Onderhoudsstrategie
 • Het opstellen van een onderhoudsplan
 • Onderhoud stastrategie : uitbesteden
 • Soorten onderhoudscontracten
 • Definiering prestatie eisen
 • UAV, UAV-GC en andere onderhoudsconcepten.
 • Oefentoets

 

9. Brand (BRA-N)

Het vak BRA bestaat uit totaal 0 lesmomenten. Het vak BRA gebaseerd op de conditie meting volgens de Rgd-BOEI methode en de normen die daarin worden behandeld. Onderwerpen die worden behandeld zijn :

 1. Brandveiligheid conform wet& regelgeving
 2. Brandveiligheid en materiaal toepassingen
 3. Brand en compartimentering
 4. Brand installaties
 5. Brand en conditiemeten

 

10. Energie (ENE-N)

Het vak ENE bestaat uit totaal 0  lesmomenten. Het vak ENE is gebaseerd op de conditie meting volgens de Rgd-BOEI methode en de normen die daarin worden behandeld. Onderwerpen die worden behandeld zijn :

 • Energie prestatie
 • Energie label
 • ISSO 75
 • Energieprestatie bestaande bouw (EPA)
 • Energieprestatie Nieuwbouw (EPC)

 

11. NEN2767 (J)

Het vak NEN bestaat uit totaal zes (6) lesmomenten. Het vak NEN2767 is gebaseerd op de conditie meting volgens de NEN2767 deel I methode  die daarin worden behandeld. Onderwerpen die worden behandeld zijn :

NEN – 1

 • Waarom conditiemeten
 • Levensduur en levenscyclus
 • Rgd-BOEI en NEN 2767
 • Werking Inspectiemethode conform de NEN 2767 (Deel 1)
 • Oefening NEN 2767 Deel 1

NEN – 2 

 • Het toepassen van de NEN 2767 deel 1
 • Het toepassen van de NEN 2767 deel 2
 • Het inspectieformulier en de invullen daarvan 
 • Practicum (eenvoudig inspecteren)

NEN – 3 (dezelfde inhoud als NEN 2 echter verdieping)

 • Het toepassen van de NEN 2767 deel 1
 • Het toepassen van de NEN 2767 deel 22
 • Het inspectieformulier en de invullen daarvan 
 • Practicum (eenvoudig inspecteren)

NEN – 4

 • Verschillende soorten onderhoudsbudgetten : MJOB, DMJOB
 • Het opstellen van het MJOB
 • Processen rond het MJOB
 • Scenario’s bij MJOB
 • Practicum (opzetten MJOB)
 • Oefen toetst

NEN – 5

 • Het aanbesteden van inspecties
 • Element en elemenstructuren (B&U en GWW)
 • Defineering en beheren elementlijsten 
 • Het opzetten van de OEL en COEL
 • Processen rond het beheer van de OEL en COEL

NEN – 6

 • Conditiemeten & onderhoudscontracten
 • Symptomen van gebreken en de aanneemsom
 • Functionaliteitstoets binnen de NEN 2767
 • De rol van het MJOB in het onderhoudscontract
 • De invloed van conditiemeting op het preventief en correctief onderhoud
 • De invloed van conditiemeting op de KPI’s en SLA’s
 • Onderhoudscontracten en het verborgen gebrek
 • De invloed van de conditiemeting op het Strategisch Assetmanagementplan

 

12. Systeem gericht Contract Beheer (SCB-J)

Het vak SCB bestaat uit totaal twee (2) lesmomenten. Het vak SCB is als methode gebaseerd om de kloof die ontstaat tussen opdrachtgever en odprachtnemer te slechten bij de toepassing van geïntegreerde prestatiecontracten volgens de UAV-GC 2005 te slechten.  Onderwerpen die worden behandeld zijn : 

SCB – 1

 • Wat is Systeem gerichte Contract Beheersing
 • ISO-9001 : de motor van SCB
 • PCDA en  SCB
SCB – 2 

 • Ontwerpen van SCB
 • Het opzetten van het SCB binnen de eigen organisatie
 • SCB en onderhoudscontracten
 • Het definiëren van de prestatiebeoordeling
 • Oefentoets

 

 

13. Wet,-en regelgeving Aanbesteden (W&R-A  (N))

Het vak W&R-A bestaat uit totaal 0 lesmomenten. Het vak W&R is gebaseerd op het Europese aanbestedingsrecht zoals deze is omschreven in de aanbestedingswet. Onderwerpen die worden behandeld zijn : 

 • Aanbesteden van werken
 • Aanbestedingsprocedures
 • Gunningscriteria
 • Raamovereenkomsten
 • Selectie criteria

 

14. Contract management (CM-J)

Het vak CM bestaat uit totaal twee (2) lesmomenten. Het vak CM is gebaseerd op de NEN-ISO 20400 en het contractmanagement van geïntegreerde prestatiecontracten en contracten waarbij het onderhoudsbudget is belegd bij de opdrachtnemer. Het contract management richt zich op het begeleiden van onderhoudscontracten in de contract vormingsfase , contract implementatie fase en de contract realisatiefase. Onderwerpen die aan de orde komen zijn :

CM – 1

 • De rol van de contract manager
 • De rol van de contract manager in de CV, CI en CR fase.
 • Change management
 • Het bereiken van de contractdoelstellingen
CM – 2

 • Het begeleiden van de CV fase
 • Het begeleiden van de CI fase
 • Het begeleiden van de CR fase

 

 

 

15. Specialisatie Bouwkundige Inspectie (SBO-N)

Het vak SBO bestaat uit totaal 0  lesmomenten.SBO sluit aan op het NEN vak. De lessen zijn gebaseerd op de de NEN2767 deel II en vinden in praktijksituaties plaats. Onderwerpen die worden behandeld zij n:

 • Het herkennen van gebreken
 • Het interpreteren van gebreken
 • Het omzetten van gebreken in een conditiescore
 • Het invullen van een inspectieformulier
 • Het opstellen van een MJOB (*)

(*) Alleen als NEN is gevolgd

 

16. Specialisatie Elektrotechnische Inspectie (SEL-N)

Het vakSEL bestaat uit totaal 0  lesmomenten. SEL sluit aan op het NEN vak. De lessen zijn gebaseerd op de de NEN2767 deel II en vinden in praktijksituaties plaats. Onderwerpen die worden behandeld zij n:

 • Het herkennen van gebreken
 • Het interpreteren van gebreken
 • Het omzetten van gebreken in een conditiescore
 • Het invullen van een inspectieformulier
 • Het opstellen van een MJOB (*)

 

17. Specialisatie Werktuigbouwkundige Inspectie (SWO-N)

Het vak SWE bestaat uit totaal 0 lesmomenten. SWE sluit aan op het NEN vak. De lessen zijn gebaseerd op de de NEN2767 deel II en vinden in praktijksituaties plaats. Onderwerpen die worden behandeld zij n:

 • Het herkennen van gebreken
 • Het interpreteren van gebreken
 • Het omzetten van gebreken in een conditiescore
 • Het invullen van een inspectieformulier
 • Het opstellen van een MJOB (*)

 

18. Specialisatie Transport Inspectie (STR-N)

Het vak STR bestaat uit totaal 0 lesmomenten. STR sluit aan op het NEN vak. De lessen zijn gebaseerd op de de NEN2767 deel II en vinden in praktijksituaties plaats. Onderwerpen die worden behandeld zij n:

 • Het herkennen van gebreken
 • Het interpreteren van gebreken
 • Het omzetten van gebreken in een conditiescore
 • Het invullen van een inspectieformulier
 • Het opstellen van een MJOB (*)

 

19. Finance (FIN-N)

Het vak CM bestaat uit totaal 3 lesmomenten. Het vak FIN is gebasseerd opd e NEN-ISO 15686-5:2005 . Het vak FIN is bedoeld om de cursist vaardigheden bij te brengen over het financieel toetsten van investeringsvoorstellen. Onderwerpen doe worden behandeld zijn :

FIN – 1

 • Relevantie financieel rekenen
 • Life Cycle Costing (LCC)
 • Basis formules, termen en definities
 • Eenvoudige kasstroom berekeningen
 • Oefeningen
FIN 2

 • Rendementsberekeningen 
 • Het toepassen van de Netto Present Value  (NPV)
 • Het toepassen van Internal Rate of return (IRR)
 • Het opstellen van een scenario
FIN – 3

 • Praktijkcases
 • Oefeningen
 • Oefentoets

 

 

 

20. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-N)

Het vak MVO bestaat uit totaal 0 lesmomenten. Het vak MVO is gebaseerd op de NEN-ISO 26000 . Het vak MVO is bedoeld om de cursist inzichten bij te brengen over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onderwerpen doe worden behandeld zijn :

 • De richtlijn NEN-ISO26000
 • Kernaapak en uitgangspunten MVO
 • Tools
 • Praktijkcases

 

21. RISK-BOEI (RSK-BOEI-N)

Het vak RISK-BOEI bestaat uit totaal twee (2) lesmomenten. Het vak RISK BOEI is gebaseerd op het AHP model Rgd-BOEI. Het vak RISK-BOEI is bedoeld om de cursist vaardigheden bij te brengen over het prioriteren van gelijksoortige doelen. Onderwerpen doe worden behandeld zijn :

RISK-BOEI 1

 • Begrippen, termen en definities
 • Risico als begrip in het Assetmanagement
 • Elementlijsten binnen de BOEI methodiek
 • Het AHP model
 • Beslissingen en prioriteren maatregelen: Scenario’s
 • Oefeningen 
RISK-BOEI 1

 • Het opstellen van een MUP
 • Oefening
 • Opdracht

 

 

 

 

22. RAMS (RAMS-J)

Het vak RAMS bestaat uit totaal drie (3) lesmomenten. Het vak RAMS is gebaseerd op de NEN-ISO 73, NEN-ISO 31000 en de NEN-ISO 31010. Het vak RAMS is bedoeld om de cursist vaardigheden bij te brengen over begrippen als betrouwbaarheid, beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid en Veiligheid in termen van kwantitatieve eenheden. Onderwerpen doe worden behandeld zijn :

RAMS 1

 • Termen, begrippen en definities
 • Wat betekenen de RAMS factoren
 • Kansrekenen
 • Het (eenvoudig) rekenen aan de RAMS factoren
 •  Oefening
RAMS 2

 • Het (eenvoudig)  rekenen aan de RAMS factoren
 • MTTR en MTTF 
 • Het rekenen met faaltijden
 • Faaltijden en het onderhoudscontract
RAMS 3 

 • Het opstellen van een FMEA
 • Wat is  FTA, Weibull en Root Cause
 • RAMS en onderhoudhoudscontracten
 • Relatie RAMS, Conditiemeting en onderhoudsactiviteiten
 • Oefentoets

 

 

23. Informatie voorzieningen (INFO-N/J)

Let op ! Alleen voor Utrecht

Het vak INFO bestaat uit totaal 4 lesmomenten. Het vak INFO is bedoeld om de cursist vaardigheden bij te brengen over de gedocumenteerde informatie van een organisatie. Doel van het vak is om inzicht te krijgen over het digitaal documenteren van informatie binnen het Assetmanagementsysteem. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 

Info 1

 • Gedocumenteerde infromatie
 • Uitbesteding van gedocumenteerd informatie
 • Relatie met het SAMP
Info 2

 • Wat is gedocumenteerde informatie
 • Soorten gedocumenteerde informatie
 • PI & SLA van gedocumenteerde informatie
Info 3

 • Informatievoorziening van een organsiatie
 • Doel en noodzaak van het digitaliseren van de informatie voorzieningen
 • Wat is Assetinformatie
 • Het digitaliseren van Asset processen
Info 4

 • Asset informatie Dossier
  • Asset gegegevens
  • Contract gegevens
  • Digitalisering KPI, PI en SLA 
 • Digitaal Contract Management

 

 

 

24. Opdracht (J)

Het vak opdracht wordt gegeven in de blokken 1,2 en 3. Groepsgewijs geven de studenten invulling aan de uitvoering van een opdracht. Inlever momenten zijn de tentamenmomenten. Inleveren vindt digitaal plaats op de onderzoeksite waar de studenten hun eigen leeromgeving hebben.

  • Opdracht 1 : Stel een PID (Project Initiatie Document op) op. Voor meer informatie zie : Klik Hier
  • Opdracht 2 : Stel een Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) op. Voor meer informatie wat een SAMP is Klik Hier
  • Opdracht 3 : Maak een FMEA. (Failure Mode and Effect Analyses. Voor meer informatie wat een FMEA is Klik Hier

 

 

25. Scriptie (Scriptie-J)

Het vak Scriptie bestaat uit totaal één (1) lesmoment. In dit lesmoment wordt de cursist  (of groepsgewijs) in de gelegenheid gestel om zijn/haar scriptie toe te lichten en te verdedigen. Dit vak is de uitkomst van de vakken  PRMM en Project. De scriptie is de sluitsteen van de opleidingen waar alle gedoceerde vakken bijeen komen. 

De wijze waarop de scriptieverdediging plaatsvindt en het toetsingskader ligt vast in informatiemodule 2.

 

 

Legenda (J /N):

 • (J) Wordt gedoceerd (N) Wordt niet gedoceerd
 • Voorbeeld : COMM (J) behoort tot het rooster
 • Voorbeeld : CON (N) behoort niet tot het rooster
 • In overleg kunnen vakken toegevoegd worden