Pagina Inhoud

 

 

1. Delphi onderzoek

Het doel van het Delphi-onderzoek is de mening en inzicht van betrokkenen en/of deskundigen over het Assetmanagement op een systematische manier te verzamelen en te verwerken. Het is in feite een interactief communicatieprotocol tussen de onderzoeker en de deelnemers. Op basis van het Delphi Onderzoek ontstaat een gezamenlijke mening zonder dat interactie het proces en de uitkomsten kan beïnvloeden. Het is een zeer gestructureerde vorm van een groepsinterview bij kwalitatief onderzoek.

2. Hoe werkt het ?

In de eerste fase wordt individueel aan de deelnemers, meestal experts, een vraag voorgelegd met het verzoek daar (schriftelijk of per e-mail) op te reageren. De onderzoeker vat de reacties samen, en trekt daar conclusies uit. Dit verslag legt hij terug aan de deelnemers voor feedback, soms in een groepsdiscussie, soms individueel. In het verslag kan de onderzoeker eventueel nog een aantal verdiepingsvragen meesturen. Dit proces wordt herhaald totdat een bepaalde consensus is bereikt of een helder antwoord is gevonden op de onderzoeksvraag.

 1. Formuleren stellingen en onderwerpen deelnemers
 2. Stellingen en onderwerpen voorleggen aan deelnemers
 3. Opening van het groepsoverleg met  probleemstelling
 4. Deelnemers formuleren eerste antwoord
 5. Onderzoeker verzamelt antwoorden en vat samen
 6. Samenvatting wordt rondgestuurd
 7. Deelnemers reageren, vullen aan en heroverwegen eerste antwoord.

3. Onderzoeksvragen

Voor het onderzoek zijn met de Delphi methode de de volgende onderzoeksvragen onderzocht binnen het onderzoek Maincontracting:

 1. In welke mate wordt het technisch beheer en onderhoud aan Assets uitbesteed.
 2. In welke omvang moet het technisch beheer en onderhoud worden uitbesteed.
 3. In welke mate behoren vervangingskosten tot de aanneemsom.
 4. Welk(e) primaire proces is er te definiëren binnen het Assetmanagement.
 5. Welk(e) besturend proces is er te definiëren binnen het Assetmanagement.

4. Processtappen en activiteiten per processtap

De toegepaste Delphimethode bestaat uit dit onderzoek uit uit zeven processtappen. Deze processtappen zijn weergegeven in onderstaande procesflow met daarnaast de activiteiten per processtap.

 

OnderzoeksvragenVoorleggenAnalyseGroepsgesprekVerwerkenRevieuwDefinitief

Definiëren Onderzoeksvragen

Binnen het kader van het onderzoek worden er specifieke onderzoeksvragen gedefinieerd die aan de hand van de Delphi methode worden. Deze onderzoeksvragen gaan in op de situatie van een opdrachtgever die voornemens (of reeds is) om het concept Maincontracting te gaan toepassen of daar al reeds mee werkt. De onderzoeker stelt de onderzoeksvragen samen of in overleg met de groep die in gaan op een voor de groep een bekende situatie is.

Processchemadrawit-diagram-7

Voorleggen

Nadat de onderzoeker al dan niet in overleg met de groep de onderzoeksvragen heeft geformuleerd, worden deze voorgelegd aan de onderzoeksgroep. Op grond van een aantal uitgangspunten die het concept Maincontracuing kenmerken, worden stellingen en/of cassus voorgelegd waarop de groep reageert. De reacties beantwoorden de vragen en verwerpen/bevestigen de stellingen.

Processchema

drawit-diagram-9

Analyse

De inhoudelijke reactie worden door de onderzoeker geanalyseerd. De resultaten worden omschreven en samengevat. Dit resulteert in een kader waarbinnen de onderzoeksvragen over het concept Maincontracting afspelen en een gemeenschappelijk antwoord op de onderzoeksvragen.

Processchemadrawit-diagram-10

Groepsgesprek

In het groepsgesprek worden de resultaten van stap 4 vorogelegd. Aan de hand de schriftelijke analyse en mogelijk een presentatie worden de resultaten voorgelegd. De groep reageert op de hetgeen gepresenteerd en geeft zijn visie op grond van argumenten weer.

Processchemadrawit-diagram-11

Verwerken

De reacties worden verwerkt waardoor de onderzoeksvragen worden beantwoord. De onderzoeksvragen worden op twee manieren beantwoordt. De reacties en resultaten van het groepsgesprek worden omschreven. Tevens worden de onderwerpen ‘gerankt”op grond van een AHP analyse. Hierdoor ontstaat naast het beeld waarom men iets vindt van een bepaald onderwerp een ordening in de mate van belangrijkheid. deze laatste kan cruciaal zijn ald het gaat om besluitvorming en prioriteren. Het betreft onderwerpen die beleidsmatig worden genomen en effect hebben binnen het kader wat wordt gedefinieerd binnen het Assetmanagement.

Processchemadrawit-diagram-12

 

Revieuw

De resultaten die zijn geformuleerd in processtap 5 worden aan de groep voorgelegd met de vraag of de groep zich kan herkennen hetgeen is vastgesteld. Met name zal de aandacht gaan naar de prioritering van de onderwerpen waarop de besluitvorming is gebaseerd.

Processchemadrawit-diagram-13

Definitief

Aan de hand van de reacties die zijn gegeven of akkoord door de respondentengroep kunnen wordt hetgeen bevonden vastgesteld. Op grond van de bevingen kunnen conclusies getrokken worden. 

Processchemadrawit-diagram-14